Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

IV przetarg ustny nieograniczony (ul. Koszykowa 21C/2)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  o g ł a s z a:

IV przetarg ustny nieograniczony
na zbycie lokalu stanowiącego własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2016 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17, w pokoju nr 10.

Przedmiotem przetargu będzie niżej wymieniony lokal:

Położenie nieruchomości
obręb/ulica

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Forma
zbycia

Godz

Kędzierzyn-Koźle
obręb Kędzierzyn

ul. Koszykowa 21C/2

OP1K/00031134/5
dz. nr  444/4
mapa nr 3
pow. 0,1712 ha

Lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 36,36 m2 położony na parterze .
Udział w nieruchomości wynosi 2,34 %.
Przeznaczenie – mieszkalne

57 834,00 zł
(w tym grunt 2 401,60 zł)

lokal na własność
grunt w użytkowa-nie wieczyste

12.00

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.
 2. Dla lokalu będącego przedmiotem przetargu w dniu 29 kwietnia 2015 r. przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony, w dniu 31 lipca 2015 r. – II przetarg ustny nieograniczony, natomiast w dniu 24 listopada 2015 r. – III przetarg ustny nieograniczony.
  Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 4. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 5. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez  wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo
  i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 6. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta, lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 7. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 15 marca 2016 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w PKO BP S.A. w Kędzierzynie-Koźlu nr 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w/w nieruchomości.
  Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 9. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 10. Cenę nabycia prawa własności lokalu równą cenie osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wysokość wadium wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej, natomiast za nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu przynależnego do lokalu nabywca wnosi do kasy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub na rachunek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle:
  • pierwszą opłatę liczoną od ceny osiągniętej w przetargu w wysokości 20%  najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej,
  • opłatę roczną w wysokości 1% liczonej od ceny osiągniętej w przetargu, która płatna jest do 31 marca każdego roku kalendarzowego, poczynając od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy notarialnej.
  Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.
 13. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Piastowskiej 17, tel. 77 40-50-394.

Uwaga!
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij