Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Nieruchomości

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz załącznikami określającymi dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. G. Piramowicza 32, Kancelaria Ogólna pokój 139

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piastowska 17
tel. 77 40 50 392 do 396

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszym zmianami)

Dodatkowe informacje:

  1. Wniosek nie dotyczy nieruchomości objętych przekształceniem na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  2. Doręczenie wniosku o bonifikatę winno nastąpić na piśmie do dnia 1 marca każdego roku.
  3. Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego.
  4. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. Oświadczenie o dochodach składają wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
  5. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  6. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Wniosek on-line:

Brak

Pliki do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij