Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 119/Or/2019

zarządzenie nr 119/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 118/Or/2019

zarządzenie nr 118/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 117/GNP/2019

zarządzenie nr 117/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle, składającej się z działek nr 40/8, 40/9, 40/10, 40/13, 40/14, 40/16, 40/18, 40/19, 40/31, 40/32, 40/33, 40/34, 40/35, 40/36, 40/37, 40/40, 40/41, k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Naftowej

zarządzenie nr: 116/GNP/2019

zarządzenie nr 116/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2474/37, 2474/32, 2468, 2474/6, 2474/23, 2469/2, 2474/17, 2474/20, 2474/14, 2474/5 będących własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle

zarządzenie nr: 115/OSR/2019

zarządzenie nr 115/OSR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

zarządzenie nr: 114/OSR/2019

zarządzenie nr 114/OSR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 7 lutego 2019 roku z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 100/OSR/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 lutego 2019 roku do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2019 roku oraz ogłoszenia wyników tego konkursu

zarządzenie nr: 113/OW/2019

zarządzenie nr 113/OW/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie na rok 2019

zarządzenie nr: 112/KST/2019

zarządzenie nr 112/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację w Kędzierzynie-Koźlu zawodów triathlonowych w 2019 roku

zarządzenie nr: 111/KST/2019

zarządzenie nr 111/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

zarządzenie nr: 110/KST/2019

zarządzenie nr 110/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 02 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku

zarządzenie nr: 109/KST/2019

zarządzenie nr 109/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

zarządzenie nr: 108/GNP/2019

zarządzenie nr 108/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle

Uwagi Treść zarządzenia zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorców – podmiotów wymienionych w zarządzeniu, posiadających status wnioskodawcy. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.). Wyłączeń dokonała Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

zarządzenie nr: 107/PMS/2019

zarządzenie nr 107/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekształcenia lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas nieoznaczony na pomieszczenie strychowe i wykreślenia go z wykazu lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony

zarządzenie nr: 106/Fn/2019

zarządzenie nr 106/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 105/Or/2019

zarządzenie nr 105/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 104/Or/2019

zarządzenie nr 104/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej w Biurze Komunikacji Medialnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 103/GNP/2019

zarządzenie nr 103/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 472/10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Kozielskiej

zarządzenie nr: 99/PMS/2019

zarządzenie nr 99/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019

zarządzenie nr: 98/GNP/2019

zarządzenie nr 98/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Goździków-Bratków, składającej się z działek nr 2791/3, 2791/5, 2794/15, 2805/3

zarządzenie nr: 102/PMS/2019

zarządzenie nr 102/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1720/PMS/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 101/GNP/2019

zarządzenie nr 101/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Piotra Skargi 13

zarządzenie nr: 100/OSR/2019

zarządzenie nr 100/OSR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ochrony zwierząt w 2019 roku

zarządzenie nr: 97/PMS/2019

zarządzenie nr 97/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia w roku 2019 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r.

zarządzenie nr: 96/PMS/2019

zarządzenie nr 96/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 23 stycznia 2019 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 34/PMS/2018 Prezydenta Miasta z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019 oraz powołania Komisji do rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ofert

zarządzenie nr: 95/Or/2019

zarządzenie nr 95/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij