Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Rejestry

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

 • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
 • administracyjnej,
 • gospodarczej i finansowej,
 • innej wynikającej z potrzeb placówki.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu określają w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.) oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni

od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o

terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób

udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia.

Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji przez następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia

informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w

sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – załącznik nr 1

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Nazwa*: ......................... .....................................................

Adres: ..............................................................................................................

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.

Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI**:

 dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Publicznego

Przedszkola Nr 23 w Kędzierzynie Koźlu

 kserokopia pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

 dyskietka CD-ROM …………………………

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ……………………………………………………..

 Przesłanie informacji pocztą pod adres*** …………………………………………………………………..

 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę ……………………………………………………………………...

………………………………………… ………………………...

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* dotyczy wnioskodawców innych niż osoby fizyczne

** proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

*** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Publiczne Przedszkole Nr 23 w Kędzierzynie- Koźlu ul Szymanowskiego 29 47-206 Kędzierzyn Koźle informuje, że podane przez Panią / Pana w niniejszym wniosku dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Służy Pani / Panu prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij