W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji


Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu.


§ 1


 1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Publicznej Szkoły Podstawowej
  nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu następuje poprzez:

a)      ogłoszenie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu.

b)     udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

c)      udostępnianie na wniosek Zainteresowanego,

d)     wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń na parterze.

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1  pkt. c określa załącznik nr 1 do  Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu

§ 2


 1. Wnioskodawcom, korzystającym z prawa dostępu do informacji publicznej zapewnia się wgląd do dokumentów urzędowych, w tym sporządzanie odpisów i notatek wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika.
 2. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznej ponosi kierownik gospodarczy.
 3. Przed udostępnieniem informacji publicznej na wniosek, pracownicy mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),   przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych, analizują możliwość udostępniania informacji.
 4. Osoba odpowiedzialna:

a)      dokonuje kwalifikacji informacji publicznej i określa sposób jej udostępniania, a w przypadku  o którym mowa w  § 1 ust. 1 pkt. d, po uzgodnieniu z Dyrektorem wyznacza miejsce i termin wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej,

b)     zapewnia wgląd do dokumentów urzędowych, po uzgodnieniu z Dyrektorem, w tym sporządzenie w obecności upoważnionego pracownika odpisów i notatek,

c)      zabezpiecza możliwość kopiowania, wydruku, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej  na powszechnie stosowany elektroniczny nośnik danych (np. płytę CD, inne urządzenie) po uzgodnieniu z Dyrektorem  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu  z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

 1. Przeniesienie informacji publicznej na elektroniczny nośnik danych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że nośnik ten pochodzi z zasobów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Przesłanie informacji publicznej przy pomocy poczty elektronicznej dokonuje pracownik Publicznej Szkoły Podstawowej
  nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu będący użytkownikiem systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Szkole z jego adresu służbowego.
 3. Wnioski o udzielenie informacji wraz z odpowiedzią przechowuje się w sekretariacie Szkoły.

§ 3


 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej znajdującym się w Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej
  nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu, zwanym dalej rejestrem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu Zarejestrowaniu w w/w rejestrze  podlegają również wnioski złożone do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu drogą elektroniczną.
 2. Kierownik gospodarczy jest zobowiązany do zarejestrowania wniosku w rejestrze oraz ponosi odpowiedzialność za terminowość załatwienia zarejestrowanych wniosków zgodnie z zapisami § 4 poniżej.

§ 4


 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni, z  zastrzeżeniem § 8.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu należy powiadomić Wnioskodawcę o

a)      powodach opóźnienia,

b)     nowym terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.


§ 5


 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

§ 6


 1. W  przypadku poniesienia przez Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, od Wnioskodawcy pobiera się opłatę.
 2. Wysokość opłat z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej ustala się w sposób następujący:

a)      kserokopia dokumentu –0,80 zł za każdą stronę,

b)     dokument przetworzony – 1,50 zł za każdą stronę,

c)      dokument na płycie – CD-R, DVD –2 zł.

 1. Opłatę za udostępnienie informacji przekazuje się na wskazany rachunek Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 10  o numerze 12102036680000580205010576 lub do kasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego  w Kędzierzynie-Koźlu przypadku gdy informacja jest odbierana przez Wnioskodawcę osobiście.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie  informacji publicznej dołącza się do wniosku.

§ 7


 1. Pracownik zobowiązany do przygotowania do udostępnienia informacji publicznej, w przypadku wniesienia wniosku i nieuiszczenia opłaty przez Wnioskodawcę, przygotowuje bez zbędnej zwłoki powiadomienie Wnioskodawcy o wysokości opłaty, przy czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Dopuszczalną formą powiadomienia jest wiadomość e-mail (z wydrukowanym potwierdzeniem dostarczenia), pisemna.

§ 8


 1. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy, o którym mowa w § 7 chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji publicznej albo wycofa wniosek.

§ 9


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją  stosuje się przepisu ustawy o informacji publicznej.

                                                          

 

  

 
Załączniki

wniosek.pdf pdf, 301 kB

Powiadom znajomego