Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, NA KTÓRE UDZIELANE SĄ DOTACJE ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU GMINY:
1. Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli
Wysokość dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli wynosi:
1) 70% kosztów usunięcia do 500m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  4.000 zł;
2) 70% kosztów usunięcia powyżej 500 m2 do 1000 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  7.000 zł;
3) 70% kosztów usunięcia powyżej 1000 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  10.000 zł.
Wymagane załączniki do wniosku wymienione są w §1 pkt 7 cytowanej na wstępie uchwały zmieniającej (dla wspólnot mieszkaniowych dodatkowo §1 pkt 6).

2. Zakup przez osoby fizyczne kompostowników do kompostowania odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych (dotyczy tylko budynków jednorodzinnych)
Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup kompostownika, jednak nie więcej niż 200 zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo.
Wymagane załączniki do wniosku wymienione są w §12 cytowanej na wstępie uchwały pierwotnej.

3. Wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali, polegającego na ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny system ogrzewania lub budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach nowowzniesionych oraz budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych.
Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie wysokości 50% ceny dokonanego w kraju zakupu kotła lub pompy ciepła, grzejników tylko w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu, oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż:

  • 3.000 zł dla osób fizycznych
  • 5.000 zł dla podmiotów i jednostek innych niż osoby fizyczne
  • 10.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych

Wymagane załączniki do wniosku wymienione są w §1 pkt 8 cytowanej na wstępie uchwały zmieniającej (dla wspólnot mieszkaniowych dodatkowo §1 pkt 6)
WAŻNE:
Dotacja na wymianę systemu grzewczego przyznawana jest w przypadku pierwszej, w historii budynku, wymiany ze starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny w danym budynku/lokalu mieszkalnym. Nie ma znaczenia zmiana właściciela/najemcy budynku/lokalu mieszkalnego. Celem zawartym w wyżej cytowanej uchwale jest uzyskanie efektu ekologicznego, na który nie wpływa przeniesienie praw własności budynku.

4. Zakup i montaż instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach.
Wysokość dotacji wynosi 10% ceny zakupu i montażu instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania, jednak nie więcej niż 2.000 zł.
Wymagane załączniki do wniosku wymienione są w §1 pkt 9 cytowanej na wstępie uchwały zmieniającej (dla wspólnot mieszkaniowych dodatkowo §1 pkt 6)

5.  Urządzanie przez podmioty i jednostki z wyłączeniem osób fizycznych i przedsiębiorców, terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień (wnioski należy składać do 31 sierpnia każdego roku).
Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup materiału nasadzeniowego, jednak nie więcej niż 1.000 zł.
Wymagane załączniki do wniosku wymienione są w §1 pkt 10 cytowanej na wstępie uchwały zmieniającej (dla wspólnot mieszkaniowych dodatkowo §1 pkt 6)

Wzory wniosków o udzielenie dotacji