Zarządzenie wewnętrzne Nr  18 /2017
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia  18 grudnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
 

Działając na podstawie § 4 pkt 3 Statutu Miejskiego zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonego Uchwałą Nr XLVI/606/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, w związku z art. 39 i 58 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r., poz. 902 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. W uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ustalam  Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie umowy o pracę, zwany dalej Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3. Traci moc obowiązującą Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzony Zarządzeniem Nr 07/2014 z dnia 16.05.2014 roku wraz z wydanymi do niego zmianami.