Nazwa usługi/procedury:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Informacji publicznej udziela się na wniosek pisemny, ustny bądź przesłany za pomocą poczty elektronicznej.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Zgodnie z art. 15 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=63900&mode=a

Opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom sporządzenia kopii dokumentu, wydruku lub przekształcenia tej informacji w formę wskazaną we wniosku, uiszcza się przez wpłatę do kasy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z Art. 12 ust. 1, ust.2 , udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (pokój 109) lub pocztą elektroniczną na adres infoprom@kedzierzynkozle.pl

Jednostka odpowiedzialna:

Specjalista ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel: 77 40-50-399
infoprom@kedzierzynkozle.pl

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

Brak