W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Wychowania

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (do pobrania)

Załączniki do wniosku potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem:

 1. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy (umowę o pracę + aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie),
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 5. kopię umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika w trakcie trwania nauki),
 6. kopie dokumentów potwierdzające skrócenie lub przedłużenie okresu nauki – aneksy do umowy w przypadku zmiany umowy,
 7. Aktualny wydruk z CEIDG lub z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 8. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 9. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania) (Wnioskodawca nie musi wypełniać części B formularza),
 10. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania),
 11. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 12. Oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie Gminy Kędzierzyna-Koźla, gdy miejsce zameldowania młodocianego pracownika nie znajduje się na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (do pobrania),
 13. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, itp.).

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 r. poz. 644),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm.) – zmiana (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w prawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm.), 
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352   z 24 grudnia 2013 r.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE – 4.5.2016 L 119/1),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,  a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.
 2. Dofinansowaniem objęci są młodociani pracownicy zamieszkali na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 3. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.  

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane