Brak treści artykułu

Załączniki:

1_pu w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.pdf
1_WYCOFANIE PROJEKTU UCHWAŁY_zmiany w budżecie miasta na rok 2018.pdf
2.1) pu_uzasadnienie.pdf
2.1) pu_zmieniająca uchwałę w spr ustalenia wynagrodzenia Prezydenta.pdf
2.2) pu_zmiany w budżecie miasta na rok 2018.pdf
2.2) autopoprawka do pu. w spr. zmian w budżecie przekazanego 18.07.2018.pdf
3_sprawozdanie -regulamin dostarczania wody i odp. ścieków.pdf
4_pu zmieniająca w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
4_zał 1-wpf.pdf
4_zał 2-wykaz przedsiewzęć .pdf
3_pu regulamin dostarczania wody i odp. ścieków.pdf
5_pu zmieniająca w spr. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi.pdf
6_pu zmieniająca _ program Gmina dla Seniora.pdf
7_pu_przekazanie petycji o obniżenie opłat za wodę i ścieki.pdf
8_pu_w spr. rozpatrzenia petycji w spr. przejęcia Fortu Fryderyka Wilhelma z Basztą.pdf