Nazwa usługi/procedury:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Informacji publicznej udziela się na wniosek pisemny, ustny bądź przesłany drogą elektroniczną.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Zgodnie z art. 15 ust.1, ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

https://bip.kedzierzynkozle.pl/zarzadzenie/15627/zarzadzenie-nr-183-or-2015

Opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom sporządzenia kopii dokumentu, wydruku lub przekształcenia tej informacji w formę wskazaną we wniosku, uiszcza się przez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z art. 13 ust. 1  udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 2, jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (pokój 109), ul. Grzegorza Piramowicza 32 lub pocztą elektroniczną na adres infoprom@kedzierzynkozle.pl

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Komunikacji Medialnej
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel: 77 40-50-399
infoprom@kedzierzynkozle.pl

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187.),
  • zarządzenie nr 183/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakZałączniki:

rodo_informacja_publiczna.pdf
rodo_informacja_publiczna.doc
183_Or_tryb opłat za informacje publiczną.pdf