Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej. Termin składania ofert...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze,gminy - kanalizacja sanitarna w ul. Marii"

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze,gminy - kanalizacja sanitarna w ul. Marii"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311).

zamówienie na: Dostawa do siedziby Zamawiającego 390 szt. terminarzy

zamówienie na Dostawa do siedziby Zamawiającego 390 szt. terminarzy

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368)

zamówienie na: Budowa placu zabaw dla psów

zamówienie na Budowa placu zabaw dla psów

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok. 311)

zamówienie na: Budowa boiska do gry w siatkówkę przy ul. Owocowej

zamówienie na Budowa boiska do gry w siatkówkę przy ul. Owocowej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok. 311)

zamówienie na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II, określonego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014-2020

zamówienie na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II, określonego dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014-2020

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert W formie papierowej na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Pokój 411

zamówienie na: Wydruk materiałów reklamowych dotyczących II Festiwalu Mikołaja z Koźla i dostawa ich do siedziby Zamawiającego do 01.09.Z017 r.

zamówienie na Wydruk materiałów reklamowych dotyczących II Festiwalu Mikołaja z Koźla i dostawa ich do siedziby Zamawiającego do 01.09.Z017 r.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Przebudowa schodów do parku przy wlocie do ul. Dunajewskiego

zamówienie na Przebudowa schodów do parku przy wlocie do ul. Dunajewskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

zamówienie na: 100 szt. flag z logo miasta

zamówienie na 100 szt. flag z logo miasta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: usługa świadczenia pomocy doradczej przy prowadzonych zamówieniach publicznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” – II postępowanie

zamówienie na usługa świadczenia pomocy doradczej przy prowadzonych zamówieniach publicznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” – II postępowanie

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: wykonanie Remontu nadwozia parowozu Ty-2 w ramach zadania Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta

zamówienie na wykonanie Remontu nadwozia parowozu Ty-2 w ramach zadania Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

Uchwały

uchwała nr: XLVI/445/17

uchwała nr XLVI/445/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XLVI/444/17

uchwała nr XLVI/444/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sośno na usuwanie szkód wyrządzonych przez silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub wyładowania atmosferyczne w sierpniu 2017 r.

uchwała nr: XLVI/443/17

uchwała nr XLVI/443/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojnice na usuwanie szkód wyrządzonych przez silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub wyładowania atmosferyczne w sierpniu 2017 r.

uchwała nr: XLVI/442/17

uchwała nr XLVI/442/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

uchwała nr: Nr XLVI /441/17

uchwała nr Nr XLVI /441/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

uchwała nr: XLVI/440/17

uchwała nr XLVI/440/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 16 czerwca 2017 r. petycji o wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1707/GNP/2017

zarządzenie nr 1707/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Piastowskiej 4 oraz udzielenia bonifikaty

zarządzenie nr: 1706/Or/2017

zarządzenie nr 1706/Or/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 24 października 2017 r.

zarządzenie nr: 1705/GNP/2017

zarządzenie nr 1705/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr B/2 położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Karola Szymanowskiego 35A,B

zarządzenie nr: 1704/GNP/2017

zarządzenie nr 1704/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2155/11, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn w rejonie ul. Pięknej

zarządzenie nr: 1703/Fn/2017

zarządzenie nr 1703/Fn/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017

zarządzenie nr: 1702/Fn/2017

zarządzenie nr 1702/Fn/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017

Oferty pracy

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

stanowisko referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

stanowisko Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

stanowisko referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: trzy wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko trzy wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

stanowisko Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij