Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Odblokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru do żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz nabór w ramach projektu unijnego „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy”

więcej o informacji: Odblokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru do żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz nabór w ramach projektu unijnego „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy”

Tablica ogłoszeń

Informacja dla właścicieli lokali użytkowych w sprawie użytkowania wieczystego

Informacja dla właścicieli lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo...

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.03.2019r., bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci gazowej podwyższonego...

ZAWIADOMIENIE stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiadamia strony postępowania że w dniu 18.03.2019r., bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego...

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 2206/26, 2207/9, 4221/18

położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Aroniowej Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piastowskiej 17  w pokoju nr 7

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.2019r., bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i...

Informacja o wynikach przetargu

8 marca 2019 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 7 przeprowadzono I przetargi ustne nieograniczone.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r.”

zamówienie na Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 r.”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: dzierżawa dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na dzierżawa dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja 4 ogłoszeń prasowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w prasie o zasięgu regionalnym w ramach projektu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II"

zamówienie na Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja 4 ogłoszeń prasowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w prasie o zasięgu regionalnym w ramach projektu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Produkcja i emisja 4 audycji radiowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym na antenie radia o zasięgu regionalnym w ramach projektu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II"

zamówienie na Produkcja i emisja 4 audycji radiowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym na antenie radia o zasięgu regionalnym w ramach projektu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: odnowienie abonamentu programu antywirusowego na okres 12 miesięcy

zamówienie na odnowienie abonamentu programu antywirusowego na okres 12 miesięcy

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: VI/69/19

uchwała nr VI/69/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VI/68/19

uchwała nr VI/68/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 9 października 2018 r. petycji „w sprawie zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: VI/67/19

uchwała nr VI/67/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 3 września 2018 r. petycji „w sprawie zachowania zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, dla obszaru osiedla Rogi”

uchwała nr: VI/66/19

uchwała nr VI/66/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 27 lipca 2018 r. petycji „dotyczącej przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: VI/65/19

uchwała nr VI/65/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 21 czerwca 2018 r. petycji „o zmianę uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XXX/248/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: VI/64/19

uchwała nr VI/64/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonywania przepisów Statutu Miasta Kędzierzyn-Koźle § 42 ust. 2”

Zarządzenia

zarządzenie nr: 155/PMS/2019

zarządzenie nr 155/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu

zarządzenie nr: 154/PMS2019

zarządzenie nr 154/PMS2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania lokalowi socjalnemu statusu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony

zarządzenie nr: 153/Fn/2019

zarządzenie nr 153/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 152/Fn/2019

zarządzenie nr 152/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 151/ZK/2019

zarządzenie nr 151/ZK/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód związanych z wichurą, która wystąpiła w nocy z dnia 10 na 11 marca 2019 r.

zarządzenie nr: 150/GNP/2019

zarządzenie nr 150/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica, oznaczonej jako działka nr 747/8, k.m. 6, stanowiącej własność osób fizycznych

Oferty pracy

stanowisko: zastępstwo na stanowisku ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

stanowisko zastępstwo na stanowisku ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

stanowisko podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: ds. nadzoru inwestorskiego

stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej

stanowisko podinspektor ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej

stanowisko podinspektor ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej

miejsce pracy Biuro Komunikacji Medialnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: ds. nadzoru inwestorskiego

stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij