Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji

zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Zbieranie odpadów w postaci złomu metali kolorowych oraz złomu stalowego” , planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej 23, dz. nr...

Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego Nr DOŚ-III.7222.19.2019.JSz

zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Spółki Flukar Sp. z o.o., postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji olejów bazowych zlokalizowanej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 15.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Niezdrowickiej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 676, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Niezdrowickiej Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Produkcja filmu i spotu promocyjnego

zamówienie na Produkcja filmu i spotu promocyjnego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamówienie na dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Produkcja oraz emisja spotu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego"

zamówienie na Produkcja oraz emisja spotu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Aktualizacja licencji oraz gwarancji dla urządzeń 1. FortiMail 400C 8x5 FortiCare i FortiGuard Bundle Contract + Hezo Assistance 24x7xNBD 2. FortiAnalyzer 200D 8x5 FortiCare Contract

zamówienie na Aktualizacja licencji oraz gwarancji dla urządzeń 1. FortiMail 400C 8x5 FortiCare i FortiGuard Bundle Contract + Hezo Assistance 24x7xNBD 2. FortiAnalyzer 200D 8x5 FortiCare Contract

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres info@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Przeprowadzenie audytu rekompensaty na świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle za okres od 2016 do 2018

zamówienie na Przeprowadzenie audytu rekompensaty na świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle za okres od 2016 do 2018

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Wydział Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza, 47-200 Kędzierzyn- Koźle; w wersji elektronicznej na e-mail: dg@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego"

zamówienie na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: X/120/19

uchwała nr X/120/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania z zakresu administracji rządowej

uchwała nr: X/119/19

uchwała nr X/119/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

uchwała nr: X/118/19

uchwała nr X/118/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/117/19

uchwała nr X/117/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/116/19

uchwała nr X/116/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/115/19

uchwała nr X/115/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi "na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie” (wniosku w przedmiocie możliwości budowy budek lęgowych dla ptaków, budek dla nietoperzy oraz siedlisk zastępczych dla pachnicy dębowej na terenach administrowanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 288/PMS/2019

zarządzenie nr 288/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 05.07.2019 r. powołanej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 287/GNP/2019

zarządzenie nr 287/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyr. Zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia nieruchom. Gruntowej niezabudowanej przy ul. Krasickiego oznaczonej jako działka nr 1270/12

zarządzenie nr: 286/GNP/2019

zarządzenie nr 286/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy K-Koźle nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2931/5

zarządzenie nr: 284/GNP/2019

zarządzenie nr 284/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonymi w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie ewidencyjnym Kłodnica, oznaczonymi jako działki nr 1117/10 i 1118/1 oraz części działek nr 1119/6 i 1119/7

zarządzenie nr: 283/PMS/2019

zarządzenie nr 283/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu

zarządzenie nr: 282/GNP/2019

zarządzenie nr 282/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr C/5 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Jurija Gagarina 2A,B,C,D,E,F

Oferty pracy

stanowisko: referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

stanowisko referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Referat Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. promocji miasta

stanowisko podinspektor ds. promocji miasta

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokój 139

stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokój 139

stanowisko: Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Publiczne Przedszkola nr 12, 18 i 26 w Kędzierzynie-Koźlu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (I piętro, pokój nr 13)

stanowisko: zastępstwo na stanowisku ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

stanowisko zastępstwo na stanowisku ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

stanowisko podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij