Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Ministra Rozwoju

o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji  Wojewody Opolskiego z 20 października 2016 roku o ustaleniu odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.1.421.561.2019.PW z dnia 13.01.2020 r.

o wydaniu decyzji dla GDDKiA Oddział w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. realizacji zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Kożla w ciągu drogi krajowej nr 40”.

Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.275.704.2019.AC z dnia 15.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działce nr 952/3 obręb Koźle.

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.

Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 470/9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Cisowa przy ul. Zakątek

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piastowskiej 17  w pokoju nr 7.

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie i przebudowie istniejącej instalacji sprężonego powietrza wraz z budową fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia, zbiorniki i instalacje oraz montaż zbiorników buforowych i kontenerowej sprężarki z orurowaniem; budowa...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup i dostawa przypinek z herbem miasta do siedziby Zamawiającego

zamówienie na Zakup i dostawa przypinek z herbem miasta do siedziby Zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamówienie na zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

zamówienie na: odnowienie abonamentu pakietu bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy

zamówienie na odnowienie abonamentu pakietu bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2020 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2020 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

zamówienie na: Wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego co miesięcznego kalendarza wydarzeń

zamówienie na Wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego co miesięcznego kalendarza wydarzeń

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich oraz wykonywanie innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich oraz wykonywanie innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub na adres e-mail: kadry@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: XVII/183/19

uchwała nr XVII/183/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

uchwała nr: XVII/182/19

uchwała nr XVII/182/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

uchwała nr: XVII/181/19

uchwała nr XVII/181/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035

uchwała nr: XVII/180/19

uchwała nr XVII/180/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XVII/179/19

uchwała nr XVII/179/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

uchwała nr: XVII/178/19

uchwała nr XVII/178/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn-Koźle

Zarządzenia

zarządzenie nr: 543/PMS/2020

zarządzenie nr 543/PMS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony

zarządzenie nr: 542/DG/2020

zarządzenie nr 542/DG/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z biletu elektronicznego Miasta Kędzierzyn-Koźle - „eMZetki”

zarządzenie nr: 541/DG/2020

zarządzenie nr 541/DG/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 540/GNP/2020

zarządzenie nr 540/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1270/16, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego

zarządzenie nr: 539/GNP/2020

zarządzenie nr 539/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1270/15, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego

zarządzenie nr: 538/GNP/2020

zarządzenie nr 538/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się działek nr 1275/8 i 1273/5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul. Ignacego Krasickiego

Oferty pracy

stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

stanowisko podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: Dyrektor Żłobka

stanowisko Dyrektor Żłobka

miejsce pracy Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Wł. Planetorza 2, Kędzierzyn-Koźle lub w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij