Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Tablica ogłoszeń

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w I etapie inwestycji oraz myjni bezdotykowej w II etapie inwestycji”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul....

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie: wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 grudnia 2015 r., znak: ŚR.6341.15.3.2015; wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące...

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: lokalizowanie na obszarach szczególnego ”zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. budowę budynku jednorodzinnego z wbudowanym garażem na działce nr 1400/56, obręb 0014, Koźle,...

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle o prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Materiału Glebotwórczego i Kruszyw w Kędzierzynie – Koźlu” planowanego do realizacji na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na części dz. nr...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego w ramach naboru wniosków konkursowych do Działania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowa i kultura z RPO WO 2014-2020

zamówienie na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego w ramach naboru wniosków konkursowych do Działania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowa i kultura z RPO WO 2014-2020

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: beata.sek@kedzierzynkozle.pl w tytule: „OFERTA-SWI”

zamówienie na: Materiały reklamowe z nadrukiem

zamówienie na Materiały reklamowe z nadrukiem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku

zamówienie na Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą pocztową do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle /47-200 Kędzierzyn- Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32/ lub złożyć w kancelarii Urzędu Miasta 2 Kędzierzyn-Koźle w pokoju nr 139

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego II

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego II

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: przygotowanie i produkcja filmu promocyjnego Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz opracowanie i produkcja spotu promocyjnego

zamówienie na przygotowanie i produkcja filmu promocyjnego Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz opracowanie i produkcja spotu promocyjnego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”

zamówienie na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres beata.sek@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: XIII/155/19

uchwała nr XIII/155/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023

uchwała nr: XIII/154/19

uchwała nr XIII/154/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

uchwała nr: XIII/153/19

uchwała nr XIII/153/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XIII/152/19

uchwała nr XIII/152/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku w przedmiocie: 1) wysokości odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu „Magnolia”; 2) organizacji spotkań z samorządowcami; 3) utworzenia dodatkowych połączeń komunikacji publicznej do cmentarzy komunalnych; 4) wydłużenia godzin otwarcia Domu Dziennego Pobytu „Magnolia” oraz organizowania częstszych wyjazdów do teatru, operetki oraz na 1-dniowe wycieczki do innych miast; 5) organizacji spotkań z parlamentarzystami oraz innymi osobami działającymi w sferze publicznej;

uchwała nr: XIII/151/19

uchwała nr XIII/151/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

uchwała nr: XIII/150/19

uchwała nr XIII/150/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035

Zarządzenia

zarządzenie nr: 405/OSR/2019

zarządzenie nr 405/OSR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

zarządzenie nr: 404/Or/2019

zarządzenie nr 404/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia liczby okręgów wyborczych i zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w kadencji obejmującej lata 2019-2022

zarządzenie nr: 403/Or/2019

zarządzenie nr 403/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w kadencji obejmującej lata 2019-2022

zarządzenie nr: 402/Fn/2019

zarządzenie nr 402/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 401/Fn/2019

zarządzenie nr 401/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 400/GNP/2019

zarządzenie nr 400/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr D/8 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Jurija Gagarina 4A,B,C,D,E,F

Oferty pracy

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: Dyrektor Żłobka

stanowisko Dyrektor Żłobka

miejsce pracy Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Wł. Planetorza 2, Kędzierzyn-Koźle lub w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

stanowisko podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

miejsce pracy Referat Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

stanowisko referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Referat Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. promocji miasta

stanowisko podinspektor ds. promocji miasta

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokój 139

stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij