Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Tablica ogłoszeń

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle dla strony postępowania z nieujawnionym stanem prawnym

o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Produkcji Materiałów Rekultywacyjnych i Kruszyw w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej...

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 470/9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Cisowa przy ul. Zakątek

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 7.

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na Wprowadzeniu oczyszczonych ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków administrowanej przez PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, do...

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

o prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (z dnia 14.11.2019r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni Węgla Drzewnego w Kędzierzynie-Koźlu” planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu...

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w I etapie inwestycji oraz myjni bezdotykowej w II etapie inwestycji”, planowanego do realizacji w...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wydruk i dostawa 1500 szt. kalendarzy trójdzielnych

zamówienie na Wydruk i dostawa 1500 szt. kalendarzy trójdzielnych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie tablic informacyjnych o zmiennej treści przy ul. Szpaków w Miejscu Kłodnickim

zamówienie na Wykonanie tablic informacyjnych o zmiennej treści przy ul. Szpaków w Miejscu Kłodnickim

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub pocztą

zamówienie na: Usługa wykonania i montażu 22 tabliczek oraz 6 szt. naklejek (nalepek) informacyjnych o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego

zamówienie na Usługa wykonania i montażu 22 tabliczek oraz 6 szt. naklejek (nalepek) informacyjnych o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: hanna.spychaj@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego.

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego w ramach naboru wniosków konkursowych do Działania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowa i kultura z RPO WO 2014-2020

zamówienie na Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego w ramach naboru wniosków konkursowych do Działania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowa i kultura z RPO WO 2014-2020

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: beata.sek@kedzierzynkozle.pl w tytule: „OFERTA-SWI”

zamówienie na: Materiały reklamowe z nadrukiem

zamówienie na Materiały reklamowe z nadrukiem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku

zamówienie na Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą pocztową do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle /47-200 Kędzierzyn- Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32/ lub złożyć w kancelarii Urzędu Miasta 2 Kędzierzyn-Koźle w pokoju nr 139

Uchwały

uchwała nr: XV/163/19

uchwała nr XV/163/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XV/162/19

uchwała nr XV/162/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/25/18 w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035

uchwała nr: XV/161/19

uchwała nr XV/161/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XV/160/19

uchwała nr XV/160/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeglarskiej 6

uchwała nr: XV/159/19

uchwała nr XV/159/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1836/1, k.m. 9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Koźle przy ul. Piastowskiej 14

uchwała nr: XV/158/19

uchwała nr XV/158/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; OŚ PRIORYTETOWA V; Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza

Zarządzenia

zarządzenie nr: 451/Or/2019

zarządzenie nr 451/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, zwanego dalej MOSiR

zarządzenie nr: 450/MOSiR/2019

zarządzenie nr 450/MOSiR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie cen za korzystanie przez dzieci i młodzież ucząca się w okresie wakacji oraz ferii zimowych wraz z poprzedzającym go weekendem z obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 449/MOSiR/2019

zarządzenie nr 449/MOSiR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 448/MOSiR/2019

zarządzenie nr 448/MOSiR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie cen za korzystanie z Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo”, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 447/Fn/2019

zarządzenie nr 447/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019,w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 446/Fn/2019

zarządzenie nr 446/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

Oferty pracy

stanowisko: dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

stanowisko podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: Dyrektor Żłobka

stanowisko Dyrektor Żłobka

miejsce pracy Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Wł. Planetorza 2, Kędzierzyn-Koźle lub w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

stanowisko podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

miejsce pracy Referat Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij