W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zawartość Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały pochodzą z różnych źródeł , może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

mogą zdarzyć się sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Hanna Spychaj. Kontakt: dostepnosc@kedzierzynkozle.pl, tel. 77 40 34 488. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiada Hanna Spychaj, dostepnosc@kedzierzynkozle.pl, tel.77 40 34 488.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle wykonuje zadania publiczne w budynkach położonych przy: 

1) ul. Grzegorza Piramowicza 32 (siedziba główna);
2) ul. Władysława Planetorza 2;
3) ul. Piastowskiej 15 (parter);
4) ul. Piastowskiej 17 (parter).

I. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Grzegorza Piramowicza 32.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

1) do budynku prowadzą  dwa  wejścia niezabezpieczone bramkami – wejście od ul. Grzegorza Piramowicza (wejście główne) niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz wejście od strony parkingu za budynkiem (wejście tylne), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
2) do wejścia głównego prowadzą dwa schody, a do obszaru kontroli znajdującego się na parterze budynku prowadzi siedem schodów;
3) do wejścia tylnego prowadzi ciąg komunikacyjny z poziomu parkingu, a do obszaru kontroli prowadzi 19 schodów oraz winda dostępna z poziomu wejścia tylnego.

wejście główne
wejście główne   

 

wejście tylne
 wejście tylne

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

1) korytarze w budynku:
a) umożliwiają poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na wszystkich kondygnacjach do wszystkich pomieszczeń (w tym biurowych i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) z wyłączeniem części pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na dolnym parterze (piwnica),
b) nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., za wyłączeniem korytarza prowadzącego do części pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na dolnym parterze (piwnica),
c) w lewym i prawym skrzydle drugiego piętra budynku znajdują się (obok 2 schodów) zjazdy zabezpieczone obustronnymi poręczami, zapewniające dostęp do znajdujących się dalej za nimi pomieszczeń biurowych;

Korytarz
korytarz

2) schody w budynku:

a) są szerokie z obustronnymi poręczami, 
b) są zabezpieczone taśmami antypoślizgowymi, 
c) umożliwiają dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach;

schody (główna klatka schodowa)
schody (główna klatka schodowa)


3) winda osobowa w budynku:

a) zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji za wyłączeniem części niskiego parteru (piwnicy z częścią pomieszczeń gospodarczych),
b) może przewozić do 13 osób o udźwigu do 1000 kg,
c) zapewnia przewóz osoby na wózku inwalidzkim,
d) wyposażona jest w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz podświetlone przyciski z napisami w alfabecie braille’a,
e) nie posiada systemu komunikatów głosowych.

winda
winda 


3. W budynku nie występują inne dostosowania w postaci:

1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych; 
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) platform;
5) oznaczeń w alfabecie braille’a (za wyłączeniem windy osobowej wyposażonej w podświetlone przyciski z napisami w alfabecie braille’a) lub oznaczeń kontrastowych;
6) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

1) osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 7 wybrukowanych miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych w pobliżu budynku;
2) 6 miejsc postojowych usytuowanych jest na poziomie i w obrębie tylnego wejścia do budynku;
3) 1 miejsce postojowe usytuowane jest w odległości ok. 50 m od  głównego wejścia do budynku (na obrzeżach pl. Rady Europy).

miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w obrębie tylnego wejścia
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w obrębie tylnego wejścia


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 września 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

7. Pozostałe istotne informacje:

1) toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z systemem przywołania znajduje się na każdej kondygnacji budynku;
2) oznaczenia pomieszczeń wykonane są techniką dotykowo-dostępną;
3) dojazd do budynku odbywa się drogą publiczną dwukierunkową;
4) przemieszczanie się w obrębie parkingów odbywa się w systemie dróg jednokierunkowych;
5) na tylnym parkingu znajdują się tablice kierunkowe z napisem „wejście dla osób niepełnosprawnych – winda”;
6) brak drzwi otwieranych automatycznie;
7) drzwi wejściowe główne oraz drzwi wejściowe tylne wykonane w systemie drzwi z pochwytem rurowym (antabą);
8) drzwi prowadzące do pomieszczeń (w tym biurowych) mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
9) w odległości ok. 70 m znajduje się przystanek komunikacji publicznej obsługiwanej przez autobusy niskopodłogowe;
10) brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób wizualny lub głosowy. 

II. Opis dostępności budynku przy ul. Władysława Planetorza 2.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

1) do budynku prowadzą  trzy  wejścia niezabezpieczone bramkami – wejście od ul. Władysława Planetorza (wejście główne), wejście od strony parkingu wewnętrznego przy budynku (wejście boczne lewe) oraz wejście od strony „ogrodu różanego” (wejście boczne prawe);
2) wejście główne zlokalizowane jest na poziomie publicznego chodnika, a do obszaru kontroli znajdującego się na parterze budynku prowadzi 5 schodów; 

wejście główne
wejście główne

 

3) do wejścia bocznego lewego, bezpośrednio przylegającego do wewnętrznej klatki schodowej, prowadzą dwa schody z poziomu parkingu wewnętrznego, a do obszaru kontroli znajdującego się na parterze budynku prowadzi 5 schodów;

wejście boczne lewe
wejście boczne lewe

 

4) do wejścia bocznego prawego prowadzi 9 schodów z poziomu „ogrodu różanego”, a obszar kontroli znajduje się na parterze budynku (dostęp przez „salę ślubów”).

wejście boczne prawe
wejście boczne prawe

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

1) korytarze w budynku:
a) są szerokie umożliwiające poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na wszystkich kondygnacjach do wszystkich pomieszczeń (w tym biurowych) za wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji piwnicznej,
b) posiadają przeszkody architektonicznych w postaci progów, za wyłączeniem korytarza na parterze;

korytarz
korytarz

 

2) schody w budynku:
a) są szerokie z jednostronnymi lub z dwustronnymi poręczami,
b) częściowo zabiegowe prowadzą do I piętra, a powyżej proste ażurowe,
c) są zabezpieczone antypoślizgowo, za wyłączeniem schodów łączących wejścia z obszarami kontroli oraz umożliwiającymi dojście do kondygnacji piwnicznej,
d) umożliwiają dostęp do pomieszczeń (w tym biurowych) na wszystkich kondygnacjach,

schody proste
schody proste 
schody zabiegowe
schody zabiegowe

 

c) brak windy osobowej lub towarowej, w budynku występuje platforma schodowa (o udźwigu 250 kg) z systemem przywołującym prowadząca na parter z poziomu wejścia głównego.

3. W budynku nie występują inne dostosowania w postaci: 

1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych; 
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) oznaczeń w alfabecie braille’a  lub oznaczeń kontrastowych;
5) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
6) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

platforma schodowa przy wejściu głównym
platforma schodowa przy wejściu głównym

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 2 wybrukowanych miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych w odległości ok. 40 m od budynku w ciągu drogi publicznej ul. Władysława Planetorza.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 września 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

7. Pozostałe istotne informacje:

1) brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) dojazd do budynku odbywa się drogą publiczną dwukierunkową;
3) brak drzwi otwieranych automatycznie;
4) drzwi wejściowe główne oraz drzwi wejściowe boczne lewe są masywne o utrudnionym sposobie otwierania (klamka na poziomie ok. 1,5 m od poziomu spocznika);
5) drzwi prowadzące do pomieszczeń (w tym biurowych) mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
6) w odległości ok. 350 m znajduje się przystanek komunikacji publicznej obsługiwanej przez autobusy niskopodłogowe;
7) brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób wizualny lub głosowy. 

III. Opis dostępności pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 15 (parter).

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

1) do budynku prowadzą  dwa  wejścia niezabezpieczone bramkami – wejście od ul. Piastowskiej (wejście główne) oraz wejście od strony parkingu za budynkiem (wejście tylne);
2) wejście główne zlokalizowane jest na poziomie publicznego chodnika, a do obszaru kontroli znajdującego się na parterze budynku prowadzi 6 schodów oraz drzwi wahadłowe;

wejście główne
wejście główne 

 

3) do wejścia tylnego prowadzi ciąg komunikacyjny z poziomu parkingu, a do obszaru kontroli prowadzi 8 schodów z poziomu wejścia tylnego.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind (do pomieszczeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle):

1) korytarze na parterze budynku są szerokie umożliwiające poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim do wszystkich pomieszczeń (w tym biurowych), z zastrzeżeniem występowania przeszkód architektonicznych w postaci progów;

Korytarze przy ul. Piastowskiej 15
Korytarze przy ul. Piastowskiej 15

 

2) schody prowadzące na parter budynku:

a) są szerokie z obustronnymi poręczami,  
b) umożliwiają dostęp do pomieszczeń biurowych na parterze;  

3) brak windy osobowej lub towarowej w budynku.

3. W budynku nie występują inne dostosowania w postaci:

1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych;
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) platform;
5) oznaczeń w alfabecie braille’a lub oznaczeń kontrastowych;
6) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

4. informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwości zaparkowania pojazdu na  miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych w pobliżu budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 września 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

7. Pozostałe istotne informacje:

1) brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) oznaczenia pomieszczeń na parterze budynku nie są wykonane techniką dotykowo-dostępną;
3) dojazd do budynku odbywa się drogą wewnętrzną dwukierunkową z drogi publicznej dwukierunkowej – ul. Piastowskiej;
4) na parterze budynku brak drzwi otwieranych automatycznie;
5) drzwi wejściowe główne oraz drzwi wejściowe tylne są masywne o utrudnionym sposobie otwierania (klamka na poziomie ok. 1,6 m);
6) drzwi prowadzące do pomieszczeń (w tym biurowych) mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
7) w odległości ok. 50 m znajduje się przystanek komunikacji publicznej obsługiwanej przez autobusy niskopodłogowe;
8) brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób wizualny lub głosowy.  

IV. Opis dostępności pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 17 (parter).

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

1) do budynku prowadzi wejście niezabezpieczone bramkami od ul. Piastowskiej (wejście główne);

wejście główne
wejście główne

 

2) do wejścia głównego prowadzi ciąg komunikacyjny z poziomu parkingu, a do obszaru kontroli znajdującego się na parterze budynku prowadzi 10 schodów oraz winda dostępna z poziomu wejścia głównego;

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

1) korytarze na parterze i kondygnacji piwnicznej budynku:
a) są szerokie umożliwiające poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na parterze do wszystkich pomieszczeń (w tym biurowych),
b) są wąskie uniemożliwiające poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na kondygnacji piwnicznej, 
c) nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., za wyłączeniem korytarza prowadzącego do pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na kondygnacji piwnicznej;  
2) schody w budynku:
a) prowadzące do pomieszczeń na parterze budynku są szerokie i zabezpieczone antypoślizgowo z obustronnymi poręczami, 
b) prowadzące do pomieszczeń w piwnicy budynku są szerokie i niezabezpieczone antypoślizgowo z poręczami,
c) umożliwiają dostęp do pomieszczeń (w tym biurowych) na dwóch kondygnacjach;

3) winda osobowa w budynku:
a) zapewnia dostęp do parteru, na którym zlokalizowano pomieszczenia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
b) może przewozić do 4 osób o udźwigu do 300 kg,
c) zapewnia przewóz osoby na wózku inwalidzkim,
d) wyposażona jest w dźwiękowy system ostrzegawczy,
e) nie posiada systemu komunikatów głosowych; 

winda
winda 

 

3. W budynku nie występują inne dostosowania w postaci:

1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych; 
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) platform; 
5) oznaczeń w alfabecie braille’a lub oznaczeń kontrastowych;
6) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwości zaparkowania pojazdu na  miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych w pobliżu budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 września 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

7. Pozostałe istotne informacje:

1) brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) oznaczenia pomieszczeń nie są wykonane techniką dotykowo-dostępną;
3) dojazd do budynku odbywa się drogą wewnętrzną dwukierunkową z drogi publicznej dwukierunkowej – ul. Piastowskiej;
4) brak drzwi otwieranych automatycznie;
5) drzwi wejściowe główne wykonane w systemie drzwi z pochwytem rurowym (antabą);
6) drzwi prowadzące do pomieszczeń (w tym biurowych) oraz na główny korytarz na parterze mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
7) w odległości ok. 35 m znajduje się przystanek komunikacji publicznej obsługiwanej przez autobusy niskopodłogowe;
8) brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób wizualny lub głosowy.  

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle prowadzi następujące aplikacje mobilne:

 • Aplikacja BLISKO

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.”

 

Powiadom znajomego