W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Informacja dla właścicieli lokali użytkowych w sprawie użytkowania wieczystego

Informacja dla właścicieli lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Jeżeli w takim budynku mieszkalnym znajduje się lokal użytkowy lub lokal mieszkalny wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, właściciel takiego lokalu również stał się właścicielem udziału w prawie własności gruntu, na którym stoi taki budynek.

Wobec powyższego:

– jeśli dzięki przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wcześniej własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle z dniem 1 stycznia 2019 r. jesteście właścicielami :

1) lokali użytkowych
lub
2) lokali mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców ( Dz. U z 2018r. poz. 646 z późn. zm.):

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle uprzejmie informuje, że termin na złożenie oświadczenia, dzięki któremu nabycie udziału w prawie własności gruntu związanego z własnością w/w lokali za opłatą nie będzie uznawane za pomoc publiczną

– upływa z dniem 31 marca 2019 r.
(art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).

Jeśli chcą Państwo uiścić opłatę z tytułu przekształcenia i nie korzystać przy tym z pomocy publicznej, winni Państwo do dnia 31 marca 2019 r. złożyć Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle oświadczenie wskazane w art. 7 ust. 6a pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – czyli oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - przez okres uzależniony od obowiązującej Państwa w dniu 31.12.2018 r. stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, czyli przez okres:

1) 99 lat, licząc od 1.1.2019 r. - jeżeli stawka procentowa wynosiła 1%, albo
2) 50 lat, licząc od 1.1.2019 r. - jeżeli stawka procentowa wynosiła 2%, albo
3) 33 lat, licząc od 1.1.2019 r. - jeżeli stawka procentowa wynosiła 3%, albo
4) przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - jeżeli stawka procentowa przekraczała 3%.

W razie niezłożenia oświadczenia w powyższym terminie, będą Państwo obowiązani wnosić opłatę na zasadach ogólnych (czyli przez 20 lat), a wówczas będzie ona niższa niż wartość prawa, nabytego przez Państwa wskutek przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – i w związku z tym przekształcenie będzie dla Państwa wiązało się z otrzymaniem pomocy publicznej, co będą Państwo zobowiązani wykazać przy ubieganiu się o jakąkolwiek inną pomoc publiczną, w tym ulgi.

Przypomina się, że w razie niezłożenia oświadczenia opisanego powyżej a wynikającego z art. 7 ust. 6a pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów – będą Państwo korzystali z pomocy publicznej przy przekształceniu.

Wówczas, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania opisanego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362 z późn. zm.). W związku z tym będzie Państwa obciążał obowiązek złożenia oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w okresie od 1.1.2017 r. do chwili obecnej albo złożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymano za ten okres, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Nadto konieczne będzie ustalenie wysokości pomocy publicznej (wartości przysporzenia) w drodze operatu szacunkowego, a także wydanie wobec Państwa decyzji w tej sprawie.

Równocześnie wyjaśnia się, że z tytułu przekształcenia we własność praw do lokali użytkowych i lokali niemieszkalnych wykorzystywanych na cele niemieszkalne – nie przysługuje żadna bonifikata w opłacie z tytułu przekształcenia.

Istnieje jednak możliwość wniesienia całej opłaty jednorazowo (bez względu na to, czy opłata miała być wnoszona przez lat 20 czy przez dłuższy okres, czy to z korzystaniem z pomocy publicznej czy bez jej wykorzystania) – wynika ona z art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Aby z niej skorzystać, należy zgłosić Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty.
Zamiar taki można zgłosić w każdym czasie w okresie istnienia obowiązku wnoszenia opłat. W razie takiego zgłoszenia Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poinformuje Państwa na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej – będzie ona równa iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, w jakim pierwotnie opłata miała być wnoszona.

W razie gdyby kwestionowali Państwo podaną wówczas wysokość jednorazowej opłaty, na Państwa wniosek złożony w ciągu 2 miesięcy od doręczenia informacji, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wyda w tej sprawi decyzję, od której będzie można wnieść odwołanie.

Powiadom znajomego