W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Sposób przygotowania

§ 43 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta (wyciąg)

1. Projekty aktów prawnych organów Gminy – uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta – z zastrzeżeniem treści ust.2 i 3 opracowują kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych, pod nadzorem Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika - według podziału kompetencji.

2. W przypadku gdy:

 1. przedmiot projektowanego aktu prawnego należy do zakresu działania kilku jednostek organizacyjnych Urzędu nad którymi nadzór sprawuje jeden z Zastępców Prezydenta - projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych jednostek, pod kierunkiem tego Zastępcy Prezydenta; 41
 2. właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta lub gminne jednostki organizacyjne podlegają nadzorowi więcej niż jednego Zastępcy Prezydenta funkcje - koordynatora w pracach nad projektem aktu prawnego pełni Wydział Organizacyjny;
 3. przedmiot projektowanego aktu prawnego obejmuje zmiany w budżecie miasta, układzie wykonawczym lub planie finansowym jednostki - projekt opracowuje Skarbnik Miasta, na podstawie wniosków przygotowanych przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu lub stosownych poleceń Prezydenta Miasta.

3. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu aktu prawnego i jego zawartość merytoryczną jest kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu, lub gminnej jednostki organizacyjnej albo, stosownie do zapisów ust.2, właściwy Zastępca Prezydenta, Skarbnik Miasta lub kierownik Wydziału Organizacyjnego. Osoba odpowiedzialna parafuje sporządzony projekt. Wymagania powyższego nie stosuje się do projektu aktu prawnego sporządzonego na polecenie Prezydenta z wymogiem natychmiastowego wykonania.

4. Redagowanie projektów aktów prawnych winno czynić zadość wymogom poprawności językowej.

5. Projekt aktu prawnego powinien odpowiadać wymogom określonym w przepisach regulujących zasady techniki prawodawczej oraz wskazywać podmiot zobowiązany do wykonania tego aktu. Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego w imieniu Prezydenta Miasta za realizację aktu prawnego następuje w uzasadnieniu tego projektu.

6. Do każdego projektu aktu prawnego winno zostać załączone uzasadnienie potrzeby jego wydania wraz kartą uzgodnień i opinii, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, zawierającą merytoryczną i formalną ocenę projektu ze strony:

 1. Zastępców Prezydenta;
 2. Sekretarza Miasta;
 3. Skarbnika Miasta w przypadku, gdy projektowany akt prawny pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu miasta;
 4. Biura Radców Prawnych;
 5. właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu;
 6. właściwych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do wzorców projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Biuro Radców Prawnych, zatwierdzonych przez Prezydenta i zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny, zgodnie z § 44 ust 6 pkt 10 nie stosuje się wymogu o którym mowa w pkt.4. Do projektów aktów prawnych sporządzonych na polecenie Prezydenta z wymogiem
natychmiastowego wykonania nie stosuje się wymagań dotyczących obowiązku przygotowania karty uzgodnień i opinii oraz wymagań określonych w pkt. 1 i 2 oraz 5 i 6.

7. Parafowane przez osobę odpowiedzialną w myśl treści ust. 3 projekty aktów prawnych wraz z:

 1. kartą uzgodnień i opinii o której mowa w ust. 6;
 2. elektronicznym plikiem odzwierciedlającym treść projektu aktu prawnego, uzasadnienia oraz materiałów pomocniczych (przekazanym za pośrednictwem sieci informatycznej lub w postaci nośnika elektronicznego tj. dyskietce, płycie CD),
  przedkładane są Sekretarzowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego. Sekretarz Miasta zwraca projekty nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 – 6.

8. Sekretarz Miasta kieruje projekty aktów prawnych organów Gminy opracowane, zaopiniowane lub uzgodnione oraz przedłożone w trybie, o którym mowa w ust.1 – 7 Prezydentowi Miasta na posiedzenie z udziałem Zespołu Opiniującego.

9. Projekty uchwał Rady Miasta zaakceptowane przez Prezydenta Miasta przekazywane zostają na podstawie stosownego postanowienia - za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego i Biura Rady Miasta - Przewodniczącemu Rady Miasta, który rozstrzyga o dalszym biegu prac nad tymi projektami.

10. Projekty, które nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta zostają na podstawie stosownego postanowienia zwrócone przez Sekretarza Miasta kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej, z negatywnym stanowiskiem Prezydenta Miasta lub celem dokonania stosownych korekt.

11. W przypadkach gdy przepisy nakładają obowiązki konsultacji ze związkami zawodowymi lub organizacjami społecznymi do projektów aktów prawnych organów gminy Sekretarz występuje o stosowną opinię, a w przypadku jej uzyskania dołącza do projektu.

12. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych przygotowujący projekty aktów prawnych zobowiązani są - na polecenie Prezydenta Miasta lub Zastępców Prezydenta referować zagadnienia związane z wprowadzeniem tych aktów na posiedzeniach organu wykonawczego Gminy i właściwych komisji Rady Miasta opiniujących projekty.

13. W odniesieniu do projektów uchwał Rady Miasta, objętych wnioskami komisji problemowych o zmianę ich treści Prezydent Miasta po zapoznaniu się ze stanowiskami komisji dotyczącymi przedłożonych projektów podejmuje - fakultatywnie - postanowienie:

 1. o utrzymaniu dotychczasowego brzmienia projektu uchwały Rady Miasta skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta bez poprawek;
 2. o wprowadzeniu do skierowanych uprzednio do Przewodniczącego Rady Miasta projektów uchwał poprawek wynikających z opinii komisji;
 3. o wycofaniu projektu uchwały.

14. Do trybu opracowywania projektów uchwał Rady Miasta przygotowanych przez komisję Rady Miasta lub grupę radnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-7 niniejszego paragrafu.

15. Pisemne informacje o wykonaniu uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w danym roku kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z właściwością, zobowiązani są składać w Wydziale Organizacyjnym w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku objętym informacją, w układzie ustalonym we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.

16. Projekty odpowiedzi na wnioski komisji Rady Miasta opracowują kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta.

Powiadom znajomego