W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Sposób uchwalania

§ 44 Statut Gminy (wyciąg)

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Prezydent Miasta, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Osoby, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza składają projekty uchwał Przewodniczącemu Rady wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie projektu uchwały stanowiącej inicjatywę uchwałodawczą Prezydenta Miasta zawiera informację o skutkach finansowych realizacji projektowanej uchwały.
3. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom określonym w przepisach regulujących zasady techniki prawodawczej.
4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek zaopiniowania lub uzgodnienia kwestii będącej przedmiotem projektu uchwały przez organy władzy publicznej lub inne podmioty - opinię taką lub uzgodnienie załącza się do projektu uchwały.
5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
6. Projekt uchwały stanowiący inicjatywę uchwałodawczą radnego lub radnych, Przewodniczący Rady przekazuje w terminie 7 dni Prezydentowi Miasta, celem zajęcia stanowiska, w tym ustalenia skutków finansowych realizacji projektowanej uchwały, oraz pozyskania opinii co do jej zgodności z prawem. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Prezydent Miasta niezwłocznie występuje do właściwego organu lub podmiotu o opinię, albo dokonuje z nim stosownych uzgodnień. Prezydent zwraca Przewodniczącemu Rady projekt wraz ze swym stanowiskiem i opinią prawną w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Jeśli projekt uchwały wymaga opinii lub uzgodnień, o których mowa w ust. 4, Prezydent Miasta zwraca Przewodniczącemu Rady projekt uchwały wraz z tymi opiniami lub uzgodnieniami w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.

§ 45

1. Przewodniczący Rady decyduje o skierowaniu na sesję Rady lub na posiedzenie właściwej komisji projektu uchwały odpowiadającego wymogom określonym w § 43.
2. Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje projekt uchwały na posiedzenie właściwej komisji, jeśli tak przewidują odrębne przepisy.

§ 46

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 47

1. Prezydent ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Procedura głosowania

§ 48

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy ,,za", ,,przeciw" i ,,wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 49

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 50

1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 51

1. Jeżeli w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu uchwały lub wniosek o skierowanie projektu uchwały do właściwej komisji, w pierwszej kolejności Rada głosuje wniosek o odrzucenie projektu uchwały, a w dalszej kolejności wniosek o skierowanie projektu uchwały do właściwej komisji.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust.2.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 52

Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów ,,za" większą od liczby głosów ,,za" oddanych na pozostałe, z zastrzeżeniem, iż liczba ta jest większa niż liczba głosów ,,przeciw".

Powiadom znajomego