Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego
w 2018 roku

Na podstawie § 3 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, stanowiących załącznik do uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1953 z późn. zm.), ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.

Zgłoszenia, weryfikacja i konsultacje zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonywane są odrębnie w ramach kwot przypadających każdemu osiedlu.

I. Kwoty przypadające na poszczególne osiedla ustalone w wyniku podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na rok 2018 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim

L.p.

Osiedle

Adres siedziby osiedla

Łączna kwota przypadająca
na Osiedle (w złotych)

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla
ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

73 792 1)

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla
ul. Wyzwolenia 7b

90 510 1)

3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla
ul. Jana Brzechwy 78

74 833

4.

Osiedle Kłodnica 

Siedziba Rady Osiedla
ul. Kłodnica 38a

115 744 1) 

5.

Osiedle Kuźniczka 

Siedziba Rady Osiedla
ul. Grunwaldzka 83

61 968 1) 

6.

 Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla
ul. Nowowiejska 8

50 450 

7.

 Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla 
ul. Szpaków 11

25 511 1) 2) 

8.

 Osiedle Piastów

Siedziba Rady Osiedla
ul. Kazimierza Wielkiego 17/1 

 100 000 3)

9.

Osiedle Pogorzelec

 Siedziba Rady Osiedla
ul. Piotra Skargi 38/I

 239 511 1)

10.

 Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla
ul. Władysława Planetorza 1 

 65 245 1)

11.

 Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla
ul. Szkolna 3 

 38 993 1) 4)

12.

 Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla
ul. Główna 54 

67 909 1) 

13.

 Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla
ul. Stefana Batorego 32 

93 161 1) 

14.

 Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla
ul. Władysława Planetorza 3/1

109 790 1) 

15.

 Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla
al. Jana Pawła II 3 

256 569 

16.

 Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla
ul. Piastowska 51 

182 094 1) 


II. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

1. Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:

1) każdy mieszkaniec Osiedla;
2) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 395 z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
3) podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 395 z późn. zm), którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
4) organ samorządu mieszkańców Osiedla;
5) Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle;
6) Miejska Rada Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu;

z uwzględnieniem określonych w przepisach prawa reguł składania oświadczeń woli przez podmioty wymienione w pkt 1-6.

2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może dokonać zgłoszenia jednego zadania do Budżetu Obywatelskiego.

III. Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego w osiedlu winno:

1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Gminy, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla;
2) zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie: www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl;
3) dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);
4) obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na dane osiedle w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim.

Zgłoszenie zadania winno zostać w terminie do 30 stycznia 2018 r. skierowane do właściwej rady osiedla:

1) pisemnie odpowiednio na adres siedziby Rady Osiedla podanej w części I ogłoszenia;

2) za pośrednictwem platformy internetowej  www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po 30 stycznia 2018 r. nie będą rozpatrywane.

IV. Weryfikacja formalna i opiniowanie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Właściwy zarząd osiedla w okresie od 31 stycznia do 16 lutego 2018 r. dokonuje weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem oraz ustala szacunkową wartość objętego nim zadania.

Treść wszystkich złożonych w wyznaczonym terminie zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zgłoszeń opinii zarządu osiedla wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego osiedla w terminie do 23 lutego 2018 r.

Pozytywnie zaopiniowane przez zarząd osiedla zgłoszenia zadań do Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami osiedla w drodze głosowania.

V. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane przez zarządy osiedli zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

1. Głosowanie stacjonarne odbędzie się w siedzibach rad osiedli w następujących terminach:

L.p.

Osiedle

Adres siedziby osiedla

Data

Godzina

1.

Osiedle Azoty

Siedziba Rady Osiedla
ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

26 lutego 2018 r.

16.00-20.00

2.

Osiedle Blachownia

Siedziba Rady Osiedla
ul. Wyzwolenia 7b

26 lutego 2018 r. 

16.00-20.00

3.

Osiedle Cisowa

Siedziba Rady Osiedla
ul. Jana Brzechwy 78

27 lutego 2018 r.

16.00-20.00

4.

Osiedle Kłodnica 

Siedziba Rady Osiedla
ul. Kłodnica 38a

27 lutego 2018 r.

16.00-20.00

5.

Osiedle Kuźniczka 

Siedziba Rady Osiedla
ul. Grunwaldzka 83

28 lutego 2018 r.

16.00-20.00

6.

 Osiedle Lenartowice

Siedziba Rady Osiedla
ul. Nowowiejska 8

28 lutego 2018 r. 

16.00-20.00

7.

 Osiedle Miejsce Kłodnickie

Siedziba Rady Osiedla 
ul. Szpaków 11

1 marca 2018 r.

16.00-20.00

8.

 Osiedle Piastów

Siedziba Rady Osiedla
ul. Kazimierza Wielkiego 17/1 

1 marca 2018 r. 

16.00-20.00

9.

Osiedle Pogorzelec

 Siedziba Rady Osiedla
ul. Piotra Skargi 38/I

2 marca 2018 r. 

16.00-20.00

10.

 Osiedle Południe

Siedziba Rady Osiedla
ul. Władysława Planetorza 1 

2 marca 2018 r.

16.00-20.00

11.

 Osiedle Przyjaźni

Siedziba Rady Osiedla
ul. Szkolna 3 

5 marca 2018 r. 

16.00-20.00

12.

 Osiedle Rogi

Siedziba Rady Osiedla
ul. Główna 54 

5 marca 2018 r.

16.00-20.00

13.

 Osiedle Sławięcice

Siedziba Rady Osiedla
ul. Stefana Batorego 32 

6 marca 2018 r.

16.00-20.00

14.

 Osiedle Stare Miasto

Siedziba Rady Osiedla
ul. Władysława Planetorza 3/1

6 marca 2018 r.

16.00-20.00

15.

 Osiedle Śródmieście

Siedziba Rady Osiedla
al. Jana Pawła II 3 

7 marca 2018 r.

16.00-20.00

16.

 Osiedle Zachód

Siedziba Rady Osiedla
ul. Piastowska 51 

7 marca 2018 r.

16.00-20.00


2. Głosowanie elektroniczne odbędzie się w okresie od 9 do 31 marca 2018 r. za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej pod adresem www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Sabina Nowosielska1) Środki przeznaczone na zadania realizowane w Budżecie Obywatelskim w 2018 r. zwiększono o oszczędności w wyniku realizacji zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim w latach 2016-2017 w: Osiedlu Azoty (112 zł), Osiedlu Blachownia (2367 zł), Osiedlu Kłodnica (539 zł), Osiedlu Kuźniczka (498 zł), Osiedlu Miejsce Kłodnickie (206 zł), Osiedlu Pogorzelec (120 zł), Osiedlu Południe (9737 zł), Osiedlu Przyjaźni (346 zł), Osiedlu Rogi (3794 zł), Osiedlu Sławięcice (4451 zł), Osiedlu Stare Miasto (4540 zł), Osiedlu Zachód (43 855 zł).
2) W uzgodnieniu z Radą Osiedla Miejsce Kłodnickie zmniejszono środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Miejsce Kłodnickie w Budżecie Obywatelskim w 2018 r. o kwotę 23 330 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków, etap I, II i III" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
3) W uzgodnieniu z Radą Osiedla Piastów zmniejszono środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Piastów w Budżecie Obywatelskim w 2018 r. o kwotę 88 425 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa mini tężni solankowych na ternie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka Etap I" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
4) W uzgodnieniu z Radą Osiedla Przyjaźni zmniejszono środki przeznaczone na zadania realizowane w Osiedlu Przyjaźni w Budżecie Obywatelskim w 2018 r. o kwotę 12 761 zł, którą przeznaczono dodatkowo na realizację zadania pn. "Budowa boiska do gry w siatkówkę" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij