W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Sposób przygotowywania i wydawania

§ 41. 1. Projekty aktów prawnych organów Gminy – uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta – z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, opracowują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych, pod nadzorem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika - według podziału kompetencji.

2. W przypadku, gdy przedmiot projektowanego aktu prawnego:

1) należy do zakresu działania kilku komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, nad którymi nadzór sprawuje jeden z Zastępców Prezydenta - projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych komórek, pod kierunkiem tego Zastępcy Prezydenta;

2) należy do zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych podlegających nadzorowi więcej niż jednego Zastępcy Prezydenta - funkcje koordynatora w pracach nad projektem aktu prawnego pełni Wydział Organizacyjny;

3) obejmuje zmiany w budżecie miasta lub planie finansowym jednostki - projekt opracowuje Skarbnik Miasta, na podstawie:

a) wniosków o dokonanie zmian w budżecie Miasta, sporządzonych przez kierowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,

b) stosownych poleceń Prezydenta Miasta.

3. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie wniosku o dokonanie zmian w budżecie miasta lub projektu aktu prawnego i jego zawartość merytoryczną jest kierownik właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub gminnej jednostki organizacyjnej albo, stosownie do zapisów ust.2, właściwy Zastępca Prezydenta, Skarbnik Miasta lub kierownik Wydziału Organizacyjnego.

Osoba odpowiedzialna parafuje sporządzony projekt.

Wymagania powyższego nie stosuje się do projektu aktu prawnego sporządzonego na polecenie Prezydenta Miasta z wymogiem natychmiastowego wykonania.

4. Redagowanie projektów aktów prawnych winno czynić zadość wymogom poprawności językowej.

5. Projekt aktu prawnego winien zostać sporządzony z zastosowaniem elektronicznego edytora aktów prawnych w celu zapewnienia przestrzegania wymogów określonych w przepisach regulujących zasady techniki prawodawczej oraz wskazywać podmiot zobowiązany do wykonania tego aktu. Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego w imieniu Prezydenta Miasta za realizację aktu prawnego następuje w uzasadnieniu tego projektu.

6. Do każdego projektu aktu prawnego winno zostać załączone uzasadnienie potrzeby jego wydania wraz z kartą uzgodnień i opinii, sporządzoną w formie wypełnionego wydruku formularza papierowego lub na wewnętrznym formularzu elektronicznym w EOD według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, zawierającą merytoryczną i formalną ocenę projektu ze strony:

1) Zastępców Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika Miasta - według podziału kompetencji;

2) Skarbnika Miasta - każdorazowo, gdy projektowany akt prawny pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu miasta;

3) właściwego radcy prawnego;

4) właściwych kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta;

potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w ust, 4 i 5.

Do wzorców projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez właściwego radcę prawnego, zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta i zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny zgodnie z § 42 ust. 6 pkt. 10, nie stosuje się wymogu, o którym mowa w pkt.3.

Do projektów aktów prawnych sporządzonych na polecenie Prezydenta Miasta z wymogiem natychmiastowego wykonania nie stosuje się wymagań dotyczących obowiązku przygotowania karty uzgodnień i opinii oraz wymagań określonych w pkt. 1, 2 i 4.

7. Parafowane przez osobę odpowiedzialną, w myśl treści ust. 3 projekty aktów prawnych wraz z:

1) kartą uzgodnień i opinii, o której mowa w ust. 6;

2) elektronicznym plikiem odzwierciedlającym treść projektu aktu prawnego i uzasadnienia oraz materiałów pomocniczych,

przedkładane są Wydziałowi Organizacyjnemu.

Wydział Organizacyjny zwraca projekty niespełniające wymogów określonych w ust.1 – 6.

8. Wydział Organizacyjny kieruje projekty aktów prawnych organów Gminy opracowane, zaopiniowane lub uzgodnione oraz przedłożone w trybie, o którym mowa w ust.1–7 do akceptacji Prezydenta Miasta lub – na polecenie Prezydenta Miasta - na posiedzenie z udziałem Zespołu Opiniującego.

9. Projekty uchwał Rady Miasta zaakceptowane przez Prezydenta Miasta przekazywane są za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego i Biura Rady Miasta Przewodniczącemu Rady Miasta, który rozstrzyga o dalszym biegu prac nad tymi projektami.

10. Projekty, które nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta zostają zwrócone przez Wydział Organizacyjny kierownikowi właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub gminnej jednostki organizacyjnej, z negatywnym stanowiskiem Prezydenta Miasta lub celem dokonania stosownych korekt.

11. W przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek konsultacji:

1) projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a) kierownik właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub właściwej gminnej jednostki organizacyjnej, winien załączyć do projektu aktu prawa miejscowego wniosek o przeprowadzenie konsultacji w trybie i formie określonych w przepisach szczególnych wraz z projektami dokumentów wymaganych do ich przeprowadzenia,

b) zaakceptowane przez Prezydenta Miasta projekt aktu prawa miejscowego i wniosek o przeprowadzenie konsultacji Prezydent Miasta kieruje do kierownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub kierownika właściwej gminnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji, celem podjęcia czynności określonych w przepisach szczególnych, do których stosuje się odpowiednio § 41 niniejszego Regulaminu,

c) po zakończeniu konsultacji, kierownik właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub właściwej gminnej jednostki organizacyjnej, ponownie przedkłada projekt aktu prawa miejscowego wraz ze sporządzoną zgodnie z przepisami szczególnymi dokumentacją przebiegu i wyników konsultacji i projektem stanowiska Prezydenta Miasta wobec wyników konsultacji, przedkładanego Radzie Miasta,

d) jeżeli przepisy szczególne przewidują obowiązek opublikowania dokumentu zawierającego informację o wynikach konsultacji oraz stanowisku Prezydenta Miasta wobec tych wyników, kierownik właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub właściwej gminnej jednostki organizacyjnej:

- dołącza projekt takiego dokumentu do przedkładanego projektu aktu prawa miejscowego,

- zapewnia publikację zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta dokumentu zawierającego informację o wynikach konsultacji oraz stanowisku Prezydenta Miasta wobec tych wyników w wymaganej formie;

2) zaopiniowania projektu aktu prawnego organu Gminy przez związki zawodowe lub uzgodnienia tego projektu ze związkami zawodowymi, kierownik właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub właściwej gminnej jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta dla projektu aktu prawnego, występuje o wymaganą opinię lub wymagane uzgodnienie, które dołącza – za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego – do przedłożonego uprzednio projektu.

12. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych przygotowujący projekty aktów prawnych, zobowiązani są - na polecenie Prezydenta Miasta lub Zastępców Prezydenta - referować zagadnienia związane z wprowadzeniem tych aktów na  posiedzeniach Zespołu Opiniującego i właściwych komisji Rady Miasta opiniujących projekty.

13. W odniesieniu do projektów uchwał Rady Miasta, objętych wnioskami komisji problemowych o zmianę ich treści Prezydent Miasta, po zapoznaniu się ze stanowiskami komisji, dotyczącymi przedłożonych projektów podejmuje - fakultatywnie - postanowienie o:

1) utrzymaniu dotychczasowego brzmienia projektu uchwały Rady Miasta skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta bez poprawek;

2) wprowadzeniu do skierowanych uprzednio do Przewodniczącego Rady Miasta projektów uchwał poprawek  wynikających z opinii komisji;

3) wycofaniu  projektu uchwały.

14. Do trybu opracowywania projektów uchwał Rady Miasta przygotowanych przez komisję Rady Miasta lub grupę radnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-7 niniejszego paragrafu.

15. Pisemne informacje o wykonaniu uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w danym roku kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z właściwością, zobowiązani są składać w Wydziale Organizacyjnym w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku objętym informacją, w układzie ustalonym we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.

16. Projekty odpowiedzi na wnioski komisji Rady Miasta opracowują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane