W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rodzaj działalności

Przedmiot działalności i kompetencje - określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). oraz statut przedszkola.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych

Przedszkole realizuje cele i zdania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 • wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach 15 obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 7. Wychowanie poprzez sztukę dziecko - widzem i aktorem
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka ,śpiew , tanie i pląsy
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne , budzenia zainteresowań technicznych
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 12. Wychowanie dla poszanowania zwierząt
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 15. Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane