W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rekrutacja dzieci

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) oraz ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).

I.  ZASADY OGÓLNE

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

3. Dzieci  sześcioletnie  są  obowiązane  odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję  rekrutacyjną,  powołaną  przez  dyrektora  przedszkola,  który  wyznacza przewodniczącego tej komisji.

5. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Dzieci urodzone w 2011 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

3. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

4. Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym.

5. Niezłożenie w określonym terminie (tj. od 13 do 28 marca 2017 r.) wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

6. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych  zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola,   miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

7. Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.

Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (tj. od 13 do 24 kwietnia 2017r.), jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, w którym złożono wniosek kandydata.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać o rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  w  przedszkolu  list  kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola publicznego.

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych we wniosku i potwierdził wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu.

V. KRYTERIA NABORU

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3 – 4 i 5 lat, zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

1) Wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci)

2) Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt

(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym - 32 pkt.

2) Kandydat objęty jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego -16 pkt.

3) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym - 8 pkt.

4) Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 4 pkt.

5) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane lub do żłobka na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle - 2 pkt.

6) Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujących na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane - 1 pkt.

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych kryteriów to:

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

- oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.

2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o  sporządzenie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  dziecka  do  danego  przedszkola.

Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, Nr 11 i Nr 21 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją.

W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.

5. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

VII. HARMONOGRAM NABORU

Załącznik do Zarządzenia nr 1355/OW/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2017r. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2017/2018

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane