W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:
 1. w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zostało wymienione w § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów) - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien:
 • zawierać informacje, o których mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko, umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 ustawy
 • zawierać datę jego sporządzenia oraz imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów

Raport należy złożyć w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. Do raportu należy dołączyć oświadczenie autora (w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem) o spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z art. 74a ust. 2 ustawy, autorem raportu (w przypadku zespołu autorów – kierująca tym zespołem) powinna być osoba, która ukończyła (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce) co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych, lub ukończyła (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce) studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskodawca - składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - może wystąpić z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu; w tej sytuacji zamiast raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, należy przedłożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia.

 1. w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zostało wymienione w § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów)kartę informacyjną przedsięwzięcia, która powinna:
 • zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu wynikające z art. 62a ustawy,
 • umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy,
 • uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierującego tym zespołem wraz z podaniem imienia
  i nazwiska.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy złożyć w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego
i uzgadniającego.

 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej (w postaci papierowej lub elektronicznej), obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (*)
 2. mapę (w postaci papierowej oraz elektronicznej) w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (*), wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie ono realizowane; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 5, mapę należy sporządzić na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,
  o której mowa w pkt 3
 3. w przypadku przedsięwzięcia wymagającego koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 - 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument (w postaci papierowej lub elektronicznej) wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (*); nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów / innego dokumentu w przypadku, gdy liczb stron przekracza 10 (w razie wątpliwości organowi przysługuje prawo wezwania wnioskodawcy do dołączenia wypisu z rejestru gruntów / innego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10)
 5. wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10,
 6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
  w przypadku budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców

(*) Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Opłaty skarbowe:

205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, potwierdzenie (dowód uiszczenia opłaty) należy dołączyć do wniosku.

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia, od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – tylko w przypadku gdy jest udzielane.

Termin i sposób załatwiania:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji). Z uwagi na złożoność procedury i konieczność uzyskania ustawowo wymaganych opinii/ uzgodnień z innymi organami, termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (w szczególności: uzupełnienie braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 Kpa, złożenie dodatkowych wyjaśnień – termin indywidualnie określany przez organ w zależności od rodzaju i zakresu sprawy zgodnie z art. 50 Kpa).
Zgodnie z ustawą:
 • dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, postanowienie
  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii właściwych (dla danego przedsięwzięcia) organów, w tym: regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego; ww. organy swoje stanowisko przedstawiają w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii
 • dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawiesza się postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (na okres nie dłuższy niż 3 lata; jeżeli w tym terminie nie zostanie złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane)
 • dla przedsięwzięcia, dla którego w postępowaniu liczba stron przekracza 10, organ zawiadamia strony o podejmowanych czynnościach stosując art. 49 Kpa, zgodnie z którym tak dokonane zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia publicznego ogłoszenia
 • w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko (dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) zapewniany jest udziału społeczeństwa, który przeprowadzany jest w 30-dniowym terminie. Ponadto dla przedsięwzięcia uzgadnia się warunki jego realizacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, oraz w określonych w ustawie przypadkach - zasięga opinii organu inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (dokonanie uzgodnień oraz wydanie opinii następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dany organ kompletu dokumentów). W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie dokonuje się uzgodnienia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych w przypadku, gdy organ ten wcześniej wyraził opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie zasięga się opinii organu inspekcji sanitarnej w przypadku, gdy organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Kędzierzyn–Koźle

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane