W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Dodatkowe dokumenty:
  1. struktura wydatków za lokal za miesiąc, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  2. faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji za ostatni okres rozliczeniowy;
  3. kserokopie rachunków potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na utrzymanie domu jednorodzinnego w miesiącu składania wniosku;
  4. ewentualnie oświadczenie dotyczące wypłaty ryczałtu opałowego;
  5. ewentualne oświadczenie wnioskodawcy.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, na których podstawie wnioskodawca deklaruje dochody w deklaracji, o której mowa powyżej - osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać te dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu:
  • osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło - zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe;
  • osoby prowadzące gospodarstwo rolne - zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku z wyszczególnioną składką na ubezpieczenie zdrowotne;
  • osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych;
  • studenci- zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendium bądź o ich nie pobieraniu;
  • emeryci, renciści oraz osoby pobierające inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - zaświadczenie z ZUS/ KRUS uwzględniające kwoty brutto;
  • osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów;
  • osoby otrzymujące świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu świadczeń;
  • osoby otrzymujące świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i inne) – decyzje o przyznaniu świadczeń (w przypadku zasiłku stałego z uwzględnieniem wysokości przyznanego świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 5. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna (jedynie w przypadku gospodarstw wieloosobowych), której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, to należy przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawierające wskazanie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 6. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, to należy przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku.

Opłaty skarbowe:

Zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie ust. 53 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Sala obsługi interesanta (p.108)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel.: 40-50-318, 40-50-326 lub tel./fax:40-50-317

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589).

Dodatkowe informacje:

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie  w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później  niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona  do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Podstawa prawna:
art. 15zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach                         związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) (Dz. u. z 2020r. poz. 374 z późniejszymi zmianami).

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane