W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Wydanie dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi/procedury:

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego-należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy
 2. kolorową fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry , obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  1. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej winna być wykonana na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonych do drukarek.
 3. na żądanie organu - dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego albo skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa (dotyczy osób, co do których dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL)
 4. podpisany formularz- Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste
Ponadto do wglądu należy przedstawić dotychczas posiadany dowód osobisty lub paszport albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczy wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Za osobę małoletnią (za wyjątkiem osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało mniej niż 30 dni) oraz osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek składa odpowiednio: jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia). Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Dowody osobiste wydaje się niezwłocznie po ich otrzymaniu z Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dowód odbiera osobiście. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 
ul. Władysława Planetorza 2, pokój nr 4
albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zintegrowanej z ePUAP (dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia.)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
ul. Władysława Planetorza 2 
tel. 77 40 50 319

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz.671)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz  utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r.poz.1865)

Dodatkowe informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej , zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego.
 2. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację,
 4. uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza,
 5. unieważnieni certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 6. żądania wymiany dowodu osobistego:
  • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
  • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
  • uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.
 7. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 8. nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Wniosek on-line:

brak

Załączniki

Powiadom znajomego