W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Załatwianie i przyjmowanie spraw

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).
Rozdział I
Zasady ogólne
1. W Publicznym Przedszkolu Nr 2 wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
              a) Dyrektora przedszkola - w dniach i godzinach przyjęć interesantów,
              b) nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
 •  pisemnie
 •  pocztą elektroniczną
 •  ustnie
3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po
uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego - ze wskazaniem właściwego adresata.
4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu
wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.
5. Skargi/wnioski nie zaopatrzone tytułem "skarga": Informacje zawarte
w skardze/wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru
pedagogicznego lub "wniosek" klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia
się wnoszącego.
6. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje
poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w
dokumentacji skargi/wniosku składającego się z:
 •  symbolu komórki organizacyjnej,
 •  inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania,
 •  symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt,
 •  kolejnego numeru z rejestru,
Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.
7. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola.
Rozdział II
Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
 •  oryginał skargi/wniosku,
 •  notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego
 •  materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),
 •  odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
 •  pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.
2. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:
 •  oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 •  wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
 •  faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
 •  imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
3. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.
4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi,
potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wniosku, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.
5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.
6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.
Rozdział III
Terminy
1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca -
od dnia wpływu.
2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków.
 •  do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,
 •  do 7 dni należy:
a) zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,
c) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Powiadom znajomego