W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.) oraz statut przedszkola.

 1. Przedszkole Publiczne rr 2 w Kędzierzynie-Koźlu realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym w szczególności :
  1. realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich
  2. udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  4. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe ;
  5. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  6. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  7. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  8. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych ;
  9. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych ;
  10. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  11. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  12. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 2. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 z późn.zm).
  Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach 17 obszarów edukacyjnych:
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
  7. Wychowanie poprzez sztukę dziecko - widzem i aktorem
  8. Wychowanie przez sztukę - muzyka ,śpiew , tanie i pląsy
  9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne , budzenia zainteresowań technicznych
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
  12. Wychowanie dla poszanowania zwierząt
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną
  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
  15. Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne
  16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
  17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Powiadom znajomego