Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

I. Osoby sprawujące funkcję:
 • Dyrektor Przedszkola- Jolanta Tofel
II. Organami przedszkola są:
1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców

Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
 •  kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz, dopuszczanie do realizacji w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
 • nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,
 •  przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
 • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
 • realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
 • wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym,
 •  przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
 •  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówce.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 •  uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminów działalności przedszkola,
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.
Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
 •  projekt planu finansowego placówki,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 •  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty art. 53 ust. 2
Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.
W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.

Zadaniem Rady Rodziców jest:
 • wspieranie statutowej działalności przedszkola,
 • uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.
Rada Rodziców ma prawo:
 • występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
 •  przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
 • występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela,
 • wytypować jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
 •  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • przedstawianie swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
 • występowanie o ocenę pracy zawodowej nauczyciela,
 • wytypowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na wspólnych spotkaniach Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i dyrektora, które organizuje się w sprawach:
 •  organizacji imprez i wycieczek,
 •  rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij