W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Nabór dzieci

XML

Treść

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.)

I. ZASADY OGÓLNE


 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
 3. Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.
 5. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ


 1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (od 27 lutego do 6 marca 2018r.). W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.
 2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


 1. Dzieci urodzone w 2012 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.
 3. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym, umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).
 4. Niezłożenie w określonym terminie (od 14 do 28 marca 2018 r.) wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
 5. Dzieci zmieniające przedszkole. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
 6. Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.
  Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (od 17 do 24 kwietnia 2018r.), jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW


 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, w którym złożono wniosek kandydata.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać o rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola publicznego.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych we wniosku i potwierdził wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu.

V. KRYTERIA NABORU


 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:
  Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3 – 4 i 5 lat, zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź.zm.).
  1) Wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci)
  2) Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt
  3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt
  4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt
  5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt
  6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
  7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt
 2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
  1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym - 32 pkt.
  2) Kandydat objęty jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego -16 pkt.
  3) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym - 8 pkt.
  4) Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 4 pkt.
  5) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane lub do żłobka na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle - 2 pkt.
  6) Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujących na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane - 1 pkt.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych kryteriów to:
  - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  - oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
  Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
  Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, Nr 11 i Nr 21 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.
 5. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

VII. HARMONOGRAM NABORU

Załącznik do Zarządzenia nr 1923/OW/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2018 r.


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

LPRODZAJ CZYNNOŚCITERMINY
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
TERMINY
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców dzieci przyjętych

od 27 lutego 2018r.
do 06 marca 2018r.

 
2

Złożenie wniosku (wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców) o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca 2018r.
od godz. 9.00
do 28 marca 2018r.
do godz. 14.30

od 09 maja 2018r.
od godz. 9.00
do 17 maja 2018r.
do godz. 14.30
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. od 14 marca 2018r.
do 12 kwietnia 2018r.
od 08 maja 2018r.
do 01 czerwca 2018r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia 2018r.
godz. 9.00
08 czerwca 2018r.
godz. 9.00
5 Potwierdzenie przez rodziców kandydata - woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 17 kwietnia 2018r.
do 24 kwietnia 2018r.
do godz. 14.30
od 08 czerwca 2018r.
do 15 czerwca 2018r.
do godz. 14.30
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 kwietnia 2018r.
godz. 9.00
19 czerwca 2018r.
godz. 9.00

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane