W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organizacja szkoły

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
 3. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 4. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.
 5. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a przypadku oddziałów liczących mniej uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
  • edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym,
  • klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
 7. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 9. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 10. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
 11. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 12. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 13. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 14. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły .
 15. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego
 16. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 17. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 18. Szkoła używa dziennika elektronicznego dokumentującego zajęcia lekcyjne.
 19. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 20. Szkoła występuje do Rady Rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy stołówki znajdują się w "Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu", który jest odrębnym dokumentem.
 21. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor Szkoły.
 22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:
  • zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć rewalidacyjnych.
 23. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera "Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu", który jest oddzielnym dokumentem.
 24. Szkoła organizuje pomoc materialną, która ma  charakter socjalny albo motywacyjny.
 25. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.
 26. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
  • stypendium za wyniki w nauce,
  • stypendium za osiągnięcia sportowe.
 27. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 5., zgodnie z przyjętym w szkole regulaminem. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.
 28. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 7., zgodnie z przyjętym w szkole regulaminem. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.
 29. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 30. Szczegółowe regulacje zawiera "Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina Kędzierzynie-Koźlu", który jest oddzielnym dokumentem.
 31. Szkoła współpracuje z publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem:
  • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 32. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 33. W szkole mogą działać, za zgodą rodziców, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i zgody rodziców.
 34. Szczegółowe informacje z zakresu organizacji:
  • lekcji religii,
  • lekcji wychowania do życia w rodzinie,
  • pracy biblioteki szkolnej,
  • praktyki, działalność innowacyjnej i eksperymentalnej,
  • pracy świetlicy szkolnej,

zamieszczone zostały w Statucie Szkoły dostępnym w BIP i na stronie szkoły.

Załączniki

Powiadom znajomego