W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organy szkoły

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców,
 • Rzecznik Praw Ucznia,
 • Szkolny Klub Wolontariusza,

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów,    jest Opolski Kurator Oświaty.

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

Dyrektor Szkoły

Funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu pełni mgr Wojciech Czapla.

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Główne zadania dyrektora:

 • kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną;
 • organizuje działalność szkolną;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele w niej zatrudnieni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji:

 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie wyników kwalifikacji i promocji uczniów;
 • opiniuje zestaw programów nauczania, oraz wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia/zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną;
 • opiniuje projekt finansowy;
 • opiniuje organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć w szkole;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski może w szczególności:

 • przedstawiać wnioski i opinie wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących Szkoły, szczególnie zaś praw uczniów;
 • na wniosek Dyrektora – przedstawić opinię o pracy nauczyciela;
 • dokonać wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest kolegialnym organem reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. Rada Rodziców może między innymi:

 • uchwalić w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny;
 • zaopiniować projekt planu finansowego szkoły;
 • zaopiniować zaproponowany przez nauczycieli zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
 • wytypować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
 • gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i i innych źródeł celem wsparcia działalności statutowej Szkoły;
 • występować do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą uczniów, skierowaną do osób, które chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania             w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne      i inne. Klub ten jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu pod nadzorem Dyrekcji.

Rzecznik Praw Ucznia

Powoływany na 5 letnią kadencję Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi przestrzegania praw ucznia w szkole. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. Rzecznik czuwa nad tym, aby każdy uczeń w procesie dydaktyczno-wychowawczym traktowany był podmiotowo. Podstawą jego działania jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka. Funkcję tę pełni osoba obdarzona zaufaniem uczniów, która została wybrana w wyniku głosowania. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Naszej szkole w roku szkolnym 2020/21 pełni mgr Ilona Piwowarska.

Powiadom znajomego