W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr9 im. Jurija Gagarina, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Gagarina 3.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: psp9@kedzierzynkozle.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

 1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa lub określonych zadaniami statutowymi Jednostki.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 3. usunięcia swoich danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. przenoszenia swoich danych osobowych
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych w oparciu o zgodę, ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do cofnięcia zgody.

VIII. PRAWO WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem:

 1. ustawowym
 2. umowny
 3. warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pan/Pani zobowiązany/a.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powiadom znajomego