W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Organizacja i zadania Wydziału

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Symbol OSR

§ 26. Zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa obejmuje:

 1. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie środowiska;
 2. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie wód;
 3. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie powietrza;
 4. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie przyrody, w tym prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew w obrębie nieruchomości gminnych zarządzanych przez Urząd Miasta;
 5. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie gleby;
 6. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie roślin uprawnych i terenów zielonych;
 7. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o gospodarce odpadami, z wyjątkiem zastrzeżonych statutowo dla Miejskiego Składowiska Odpadów Sp. z o.o.;
 8. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie zwierząt, z wyjątkiem zastrzeżonych statutowo dla gminnych jednostek organizacyjnych;
 9. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie przed hałasem i wibracją;
 10. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 11. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o produkcji rolnej i mlecznej;
 12. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach prawa łowieckiego;
 13. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o weterynarii;
 14. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 15. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o ubezpieczeniu rolników;
 16. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o nasiennictwie;
 17. wykonywanie Gminy określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku;
 18. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 19. wykonywanie określonych w przepisach szczególnych obowiązków zarządcy nieruchomości gminnych znajdujących się w zarządzie wydziału, w obrębie których zlokalizowane są gminne rowy odprowadzające wody opadowe oraz gminne zbiorniki retencyjne, w tym prowadzenie ewidencji analitycznej, ilościowej pozaksięgowej), eksploatację, utrzymanie, kontrolę stanu technicznego, konserwację i modernizację oraz sporządzanie rocznych planów wykorzystania nieruchomości;
 20. wykonywanie - w ramach upoważnień otrzymanych od Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta
  ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej - czynności nadzoru i kontroli zarządczej w zakresie rozwoju, modernizacji, utrzymania technicznego, eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, służących wykonywaniu usług publicznych oraz realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska;
 21. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu zlecania Straży Miejskiej kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 22. budowę i utrzymywanie własnych lub wspólnych z innymi gminami stacji zlewnych w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty;
 23. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o udzielaniu informacji o stanie środowiska naturalnego, a także systematyzowanie, aktualizację i przekazywanie do Biura Informatyki i Ochrony Informacji danych graficznych i opisowych gromadzonych przez wydział, dotyczących infrastruktury i ochrony środowiska celem ich wprowadzenia do systemów informacji przestrzennej;
 24. wydawanie opinii i uzgodnień w przedmiocie oddziaływania na środowisko planowanych przez
  inwestorów działań na terenie Gminy określonych w przepisach prawa geologicznego;
 25. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem, konserwacją i modernizacją gminnej sieci kanalizacji deszczowej, gminnych rowów odprowadzających wody opadowe oraz urządzeń przeciwpowodziowych zarządzanych przez Urząd Miasta;
 26. prowadzenie postępowań w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Gminy i udzielania dotacji na ten cel;
 27. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi ustalonymi na określoną okoliczność i poleceniami Prezydenta Miasta;
 28. przygotowywanie i przedkładanie Wydziałowi Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych lub innej właściwej komórce organizacyjnej Urzędu, dokumentów i danych znajdujących się w zasobach wydziału, niezbędnych do prowadzenia postępowania w sprawie pozyskania i rozliczenia dotacji oraz innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 29. opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego
  objętego zadaniami wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym Gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym odrębnymi przepisami;
 30. przekazywanie Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego danych dotyczących nieruchomości gminnych znajdujących się w zarządzie wydziału, niezbędnych do opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 31. systematyzowanie, aktualizację i niezwłoczne przekazywanie w formie elektronicznej w postaci wektorowej do Biura Informatyki i Ochrony Informacji gromadzonych przez wydział danych opisowych i graficznych niezbędnych do aktualizacji warstw graficznych i bazy danych opisowych systemu informacji o terenie.

Powiadom znajomego