W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Planowane przedsięwzięcia a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowym dokumentem, który należy uzyskać w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady i tryb postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko (i związanych z nimi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) jest ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.

Zgodnie z zapisami ustawy, przedsięwzięciem jest zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Natomiast za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy uznać przedsięwzięcia, które określone zostały przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71). W rozporządzeniu tym wskazane zostały rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia) oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 rozporządzenia); rozporządzenie określa także przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (zmiany związane z rozbudową, przebudową lub montażem lub działania niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem powodujące np. potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – to w niej, przeważnie po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, określa się warunki realizacji dla planowanego przedsięwzięcia pod względem ochrony środowiska. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed ubieganiem się o wydanie m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. O wszystkich rodzajach pozwoleń, przed którymi należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - pamiętając jednocześnie, że planowane przedsięwzięcie musi być także przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko -  można zaznajomić się spoglądając do art. 72 ust. 1/ust. 1a ustawy. Wydana decyzja umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji wymienionych w ww. artykule. Należy pamiętać o tym, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:


 • wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji
 • wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
 • przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy.

Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy wystąpić z wnioskiem o jej wydanie do właściwego organu, załączając określone w ustawie dokumenty – postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się bowiem na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. W jednym tylko przypadku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu – dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami wymagana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.  Składając wniosek o wydanie decyzji należy pamiętać o tym, że powinien on być podpisany zgodnie z prawem reprezentacji (w przypadku spółek przez osobę/ wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu).

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pamiętajmy także o kilku innych, ważnych rzeczach. Najpierw przede wszystkim upewnijmy się, czy lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami obowiązującego na terenie Gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Jest to o tyle ważne, gdyż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem - w przypadku jej braku wnioskodawca spotka się z odmową określenia środowiskowych uwarunkowań. Wymóg stwierdzania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami planu dotyczy większości przedsięwzięć; przedsięwzięcia, których to nie dotyczy, wymienione zostały w art. 80 ust. 2 ustawy.

Po sprawdzeniu przeznaczenia terenu w planie i stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z jego zapisami, skompletujmy do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty. Niezbędnymi załącznikami do wniosku są m.in.:


 • karta informacyjna przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia, które chcemy realizować - w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko będzie to karta, natomiast w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport. Nowością po nowelizacji ustawy jest to, że karta powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem wraz z podaniem imienia i nazwiska. Również w przypadku raportu należy pamiętać o tym, że powinien on być opatrzony datą jego sporządzenia oraz podpisem autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem wraz z podaniem imienia i nazwiska. Do raportu należy załączyć oświadczenie autora bądź kierującego zespołem o spełnieniu wymagań wynikających z art. 74a ust. 2 ustawy. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko bądź kartę informacyjną przedsięwzięcia należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie
 • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z jej zapisem w wersji elektronicznej
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz (o ile zostały ujawnione) numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W przypadku niektórych przedsięwzięć koniecznym może być również dołączenie do wniosku:


 • wykazu działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy)
 • analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej).

W określonych przypadkach część z ww. dokumentów przedkłada się na późniejszych etapach postępowania; sytuacja taka pojawia się, gdy liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. O tym, które z ww. dokumentów przedstawia się organowi w późniejszym etapie postępowania i w jakich terminach, określają zapisy art. 74 ust. 1a-1c ustawy. Należy pamiętać również o tym, że dokonanie czynności urzędowej na podstawie wniosku podlega opłacie skarbowej, w wysokości określonej  w ustawie o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.) - za wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest to kwota 205 zł.

Ubiegając się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji można wystąpić z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - wówczas zamiast raportu należy przedłożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia. Ustalenie zakresu raportu następuje w drodze postanowienia, które wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  w większości organu państwowej inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519).

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu i umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, lub określenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ustawy. W karcie informacyjnej powinny znaleźć się dane dot. np.:


 • rodzaju, cechach, skali i usytuowania przedsięwzięcia
 • rodzaju technologii
 • rozwiązaniach chroniących środowisko, rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
 • ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.  

Dokładny zakres informacji, które należy przedstawić w karcie informacyjnej odnajdziemy w art. 62 ust. 1 ustawy. Należy jednak pamiętać, że w artykule tym wskazano jedynie te, które „w szczególności” powinny znaleźć się w karcie informacyjnej, co oznacza, że treść karty powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w art. 62a i art. 63 ustawy (część z nich wskazana jest w treści obydwu przepisów).

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to dokument, w którym oprócz opisu planowanego przedsięwzięcia, przedstawia się również prognozowany wpływ przedsięwzięcia na środowisko – raport powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ustawy dot. bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymagany zakres monitoringu. W treści raportu o oddziaływaniu na środowisko powinny zostać uwzględnione m.in.:


 • opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizacje przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich odziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: wariant proponowany przez wnioskodawcę, racjonalny wariant alternatywny, racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska (wraz z uzasadnieniem ich wyboru)
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Wszystkie elementy, które powinny zostać uwzględnione w opracowywanym raporcie o oddziaływaniu na środowisko wskazane zostały w art. 66 ustawy. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Do kogo należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? W większości przypadków organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta; w niektórych przypadkach organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być np. regionalny dyrektor ochrony środowiska. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały wskazane w art. 75 ustawy.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w określonych przypadkach) przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która obejmuje w szczególności:


 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (30 – dniowy termin na wnoszenie uwag i wniosków).

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tzw. ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) może być również przeprowadzona w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 (dot. decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18) lub pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b ustawy. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest zawsze w przypadku, gdy obowiązek ten wynika wprost z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponadto może być przeprowadzona na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko może okazać się konieczne także w sytuacji, gdy organ właściwy do wydania bądź zmiany decyzji, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, stwierdzi, że zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Ocenę oddziaływania w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się każdorazowo, gdy przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie kryteria związane z rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego usytuowania, rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania oraz po zasięgnięciu opinii organów uczestniczących w postępowaniu (regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w większości przypadków organu państwowej inspekcji sanitarnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku, gdy w ramach postępowania organ nie przeprowadza oceny oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony zostaje brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W decyzji mogą zostać również określone istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy. W decyzji organ może także nałożyć obowiązek wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2b ustawy. W przypadku, gdy w ramach postępowania przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ określa m.in. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, wykonania kompensacji przyrodniczej czy również wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Niezależnie od tego, czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko czy po przeprowadzeniu tej oceny, jej załącznikiem jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być złożona do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy, w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W przypadku etapowej realizacji przedsięwzięcia oraz gdy aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Należy pamiętać, że złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia w terminie późniejszym, tj. w terminie 10 lat, jest możliwe jedynie po uzyskaniu stanowiska od organu, który wydał decyzję; zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stanowisko to musi zostać przedstawione przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 cyt. ustawy. W okresie 6 (lub 10 lat) dla danego przedsięwzięcia wydaje się także jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – także w przypadku, gdy dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie więcej niż jednej decyzji wymienionych w art. 72 ww. ustawy lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach można przenosić na inny podmiot. Organ właściwy do jej wydania zobowiązany jest za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje ona warunki zawarte w tej decyzji. Każdorazowo stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, pomiędzy którymi dokonuje się przeniesienia decyzji. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przeniesienie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w części I załącznika do ww. ustawy.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach można również zmienić. Jednakże, jak stanowi art. 87 ustawy, w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się te same przepisy i procedury, które mają zastosowanie do wydania decyzji (zmiana decyzji traktowana jest tak samo, jak wydanie nowej decyzji i wymaga przeprowadzenia nowego, pełnego postępowania w sprawie).

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej, bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli wiemy już, że planowane przedsięwzięcie jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja musi być poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie odkładajmy w czasie wystąpienia o jej wydanie - nie zawsze termin, w którym chcielibyśmy ją uzyskać, będzie pokrywał się z terminem na przeprowadzenie postępowania w sprawie. Wpływ na przebieg i czas postępowania uzależniony jest od wielu elementów (m.in. poprawności przygotowania dokumentacji do wniosku - karty informacyjnej przedsięwzięcia bądź raportu o oddziaływaniu na środowisko, przebiegu postępowania z udziałem społeczeństwa - o ile jest wymagane w sprawie), również  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu. W trakcie prowadzonego postępowania organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić np. rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (w takim przypadku do terminu wydania decyzji należy doliczyć czas na jej przeprowadzenie), zdarzyć się może również, że chęć uczestniczenia na prawach strony w określonym postępowaniu zgłosi organizacja ekologiczna. Nie zawsze więc opóźnienie w wydaniu decyzji spowodowane będzie z przyczyn zależnych od organu.

Wszyscy natomiast, którzy dla planowanych przedsięwzięć uzyskali decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, muszą pamiętać o przestrzeganiu zapisów w nich zawartych. Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2017r. znowelizowanych przepisów ustawy, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane lub zostało zrealizowane, a podmiot w związku z jego realizacją, eksploatacją lub likwidacją narusza warunki, wymogi bądź obowiązki określone w decyzji (np. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej), podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł. Kara pieniężna wymierzana jest w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który przy jej ustalaniu bierze pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń.

Powiadom znajomego