W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu

Statut
Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu

 
 

Rozdział I Podstawa prawna działania

§ 1. 1. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej „MZBK”, jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle, działającą w formie jednostki budżetowej, o której mowa w przepisach o finansach publicznych.

2. Siedzibą MZBK jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

3. MZBK działa na podstawie przepisów:

1) o samorządzie gminnym;

2) o finansach publicznych;

3) o gospodarce nieruchomościami;

4) o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy;

5) o dodatkach mieszkaniowych;

6) o własności lokali;

7) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

8) o ochronie zwierząt i ochronie zdrowia zwierząt;

9) aktów prawa miejscowego określających zasady gospodarowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy;

10) niniejszego statutu.

4. Ilekroć w statucie jest mowa o „Gminie”, należy przez to rozumieć Gminę Kędzierzyn-Koźle.

5. Ilekroć w statucie jest mowa o „Prezydencie”, należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

 

 

Rozdział II Przedmiot działania
 

§ 2. 1. Zadania MZBK obejmują:

1) zarządzanie stanowiącymi wyłączną własność Gminy lub przedmiot jej użytkowania wieczystego:

a) nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami stanowiącymi siedziby MZBK i jego jednostek organizacyjnych, oraz – tworzącymi z nimi funkcjonalną całość – niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi,

b) nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami, w tym z samodzielnymi lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi przeznaczonymi do wynajmu lub dzierżawy, oraz tworzącymi z nimi funkcjonalną całość – niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi;

2) zarządzanie niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi innymi niż wskazane w pkt 1, stanowiącymi własność Gminy lub przedmiot jej użytkowania wieczystego – jeśli zostały przekazane MZBK, celem wykonywania tych czynności; 

3) zarządzanie samodzielnymi komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi położonymi w budynkach stanowiących współwłasność Gminy oraz wykonywanie - w granicach określonych w pełnomocnictwach udzielonych przez Prezydenta - praw i obowiązków Gminy jako właściciela tych lokali;

4) zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, do których przysługuje Gminie inne prawo niż własność;

5) zarządzanie nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność osób trzecich, znajdującymi się w posiadaniu Gminy;

6) wykonywanie czynności informacyjnych oraz pomocniczych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych wobec najemców komunalnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBK;

7) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich odławianie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Zadania określone w ust. 1 MZBK wykonuje poprzez:

1) bieżące utrzymanie zarządzanych nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do statutowej właściwości innych gminnych jednostek organizacyjnych;

2) przygotowywanie dokumentacji remontów na zarządzanych nieruchomościach oraz wykonywanie tych remontów we własnym zakresie lub zlecanie ich wykonawcom wyłonionym z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych;

3) przygotowywanie dokumentacji określonych w budżecie Gminy i planie finansowym MZBK inwestycji w obrębie zarządzanych nieruchomości i zlecanie wykonania tych inwestycji wykonawcom wyłonionym z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych;

4) wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

5) pobieranie czynszu i innych należności z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2, dochodzenie roszczeń z tego tytułu przed sądami oraz wszczynanie postępowań egzekucyjnych w zakresie ustalonym w pełnomocnictwach udzielonych dyrektorowi MZBK przez Prezydenta;

6) rozwiązywanie umów najmu lub dzierżawy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

7) wnoszenie należności na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy, należności na poczet funduszu remontowego oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy jako właściciela samodzielnych komunalnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, w zakresie ustalonym w pełnomocnictwach udzielonych dyrektorowi MZBK przez Prezydenta.

 

 

Rozdział III Organizacja MZBK

§ 3. 1. MZBK kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora MZBK jest Prezydent.

3. Dyrektor MZBK działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

4. Dyrektor MZBK wykonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników MZBK.

§ 4. 1.Dyrektor MZBK:

1) nadaje regulamin organizacyjny MZBK w uzgodnieniu z Prezydentem, z zastrzeżeniem ust.2;

2) w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

a) wprowadza regulamin pracy MZBK,

b) określa regulamin wynagradzania pracowników MZBK; 

3) jest uprawniony do wydawania adresowanych do pracowników MZBK aktów kierownictwa wewnętrznego w postaci zarządzeń i instrukcji, określających szczegółowe zasady realizacji zadań statutowych.

2. Regulamin organizacyjny MZBK może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora MZBK, z zakresem zadań obejmującym nadzór nad określoną częścią zadań MZBK oraz kierowanie MZBK w czasie nieobecności dyrektora.

 

 

Rozdział IV Gospodarka finansowa MZBK

§ 5. 1. MZBK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2. MZBK posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

3. MZBK prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i na jej podstawie sporządza sprawozdania finansowe podlegające zatwierdzeniu przez Prezydenta.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń MZBK z budżetem Gminy sprawuje Prezydent.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 6. 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego statutu akty kierownictwa wewnętrznego wydane na podstawie przepisów poprzednio obowiązującego statutu, zachowują moc do czasu wejścia w życie zastępujących je aktów kierownictwa wewnętrznego, wydanych na podstawie przepisów niniejszego statutu.

Załączniki

Powiadom znajomego