W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu określa art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 roku poz. 60) oraz Statut szkoły.

Misja i wizja szkoły zostały określone w Polityce jakości szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 4. realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowy plan nauczania, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu:

 1. Nadrzędne dla Zespołu jest dobro ucznia.
 2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone są zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami i zobowiązaniami wynikającym z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 3. Głównym celem PSP nr 16 jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 4. PSP nr 16 rozwija u dzieci poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata.
 5. PSP nr 16 wykonuje swoje zadania, w szczególności:
  • realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, obowiązkowe i nadobowiązkowe odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów;
  • organizując naukę religii i etyki;
  • umożliwiając rozwijanie zainteresowań oraz realizację szczególnych potrzeb rozwojowych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, zajęć sportowych, kół przedmiotowych, kół zainteresowań;
  • organizując opiekę i pomoc uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz pozostającym w trudnych sytuacjach losowych - indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na: zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z pomocy psychologa, logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno - pedagogicznej, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia i dziecka, występowaniu w razie potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji o udzielenie pomocy, udzielaniu pomocy w występowaniu o stypendium socjalne, udzielaniu doraźnej pomocy w miarę możliwości finansowych szkoły;
  • organizując i udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
  • współpracując z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
  • sprawując opiekę nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach dydaktycznych, w tym z wychowania fizycznego oraz podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczkach;
  • umożliwiając podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej.

Powiadom znajomego