W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organy szkoły

Organami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 są:

Dyrektor szkoły- mgr Magdalena Szyndzielorz

Rada pedagogiczna szkoły - przewodnicząca mgr Magdalena Szyndzielorz

Rada Szkoły- przewodnicząca mgr Agnieszka Adamiak

Rada Rodziców - przewodnicząca Klaudia Puszcz

Samorząd Uczniowski - przewodniczący Julia Kasprzak

Kompetencje poszczególnych organów określa Statut szkoły.

Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą;
 2.  reprezentuje Zespół na zewnątrz;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i organizuje jej pracę;
 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 5.  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu;
 6.  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 7.  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 8.  przyznaje nagrody, premie oraz wymierza kary porządkowe wszystkim pracownikom ;
 9. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły;
 10.  decyduje w sprawach przyjęć uczniów do szkoły, zamieszkałych poza obwodem;
 11.  współpracuje ze wszystkimi organami szkoły w wykonywaniu swoich zadań;
 12.  sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;
 13. wydaje decyzje na prośbę rodziców i na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej o nauczaniu indywidualnym, indywidualnym toku lub programie nauki;
 14.  na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 15.  ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych (na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy);
 16. może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe;
 17. na wniosek zespołu powołuje przewodniczącego zespołu;
 18.  ma prawo, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wystąpić z wnioskiem do Opolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 19.  dba o przestrzeganie postanowień statutu szkoły;
 20.  kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, konflikty rozstrzyga z zachowaniem przepisów prawa;
 21. współpracuje z nauczycielskimi związkami zawodowymi, a w przypadkach określonych innymi przepisami – uzyskuje ich opinię na piśmie;
 22.  ma prawo do wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor szkoły zawiadamia Opolskiego Kuratora Oświaty i organ prowadzący;
 23. zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów i pracowników na terenie placówki i poza nią (wycieczki szkolne).


 Rada Pedagogiczna w szczególności :

 1. jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
 3.  w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
 4.  do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 •  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • projekt planu finansowego szkoły,
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Rada Pedagogiczna ma prawo występowania do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą godzić w dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Rada Pedagogiczna posiada regulamin Rady Pedagogicznej, który reguluje szczegółowe jej działanie.

Rada Rodziców w szczególności:

 1. jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów szkoły;
 2.  uchwala regulamin swojej działalności;
 3. może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 4.  w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady;
 5. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo - profilaktyczny.

Samorząd Uczniowski w szczególności:

 1. tworzą wszyscy uczniowie;
 2.  zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin;
 3.  organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły;
 4. może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami edukacyjnymi, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej i strony internetowej, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunem Samorządu i Dyrektorem szkoły, prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 5.   działa według regulaminu swojej działalności.

Rada Szkoły

 1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,rodzice wybrani przez ogół rodziców, uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
 2. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego.
 3.  Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
 • uchwala statut szkoły,
 •  przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
 •  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z  wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
 •  opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
 •  z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
 • Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności.

Każdy z organów szkoły ma możliwość:

 1.  swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie,
 2. poszukiwania rozwiązań w różnych sytuacjach konfliktowych w ramach kompetencji organów szkoły,
 3.  uzyskiwania aktualnych informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pozostałych organów.

W razie konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą i Samorządem Uczniowskim, w przypadku gdy spraw tych nie można rozwiązać w oparciu o istniejące regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest Dyrektor szkoły.

W razie konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły a dyrektorem szkoły lub dyrektorem szkoły a co najmniej jednym z wymienionych organów, w przypadku gdy spraw tych nie można rozwiązać w oparciu o istniejące regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

Szkoła przeciwdziała mobbingowi i sytuacjom kryzysowym oraz dba o dobrą współpracę. Zapisy te zostały uregulowane w Regulaminie Pracy, Procedurze antymobbingowej oraz w Kodeksie Etyki pracowników szkoły.

Powiadom znajomego