Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, dokonywane przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, dokonywane przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawierające następujące informacje:
- imię, nazwisko i adres - właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nazwa obrębu, nazwa ulicy,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty. 

Opłaty skarbowe:

Za złożenie zgłoszenia opłat nie pobiera się.

W przypadku załączania do zgłoszenia pełnomocnictwa opłata skarbowa za jego złożenie - 17 zł., na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Opłaty administracyjne:

Na podstawie art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Sprawa załatwiana jest milcząco lub poprzez wydanie decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw do
zgłoszenia, w terminie 35 dni, na które składa się:

  1. 21 dni na dokonanie oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu od dnia doręczenia zgłoszenia,
  2. 14 dni licząc od dnia oględzin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu do zgłoszenia.
    Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.


W przypadku niekompletnego zgłoszenia
zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych
identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na dokonanie oględzin.

Uwaga. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze
postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

1. W przypadku nieruchomości będących współwłasnością kilku osób, zgłoszenia dokonują wszyscy współwłaściciele, ewentualnie jeden ze współwłaścicieli, załączając do zgłoszenia pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli. W przypadku dużej wspólnoty osób fizycznych do zgłoszenia należy dołączyć uchwałę o zgodzie członków wspólnoty na usunięcie

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

4. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego, za opłatą skarbową 17 zł.

5. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

6. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku:

1. lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu,
c) na terenach objętych jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. – Dz. U. z 2017 r. poz. 2300).

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu oraz stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek on-line:

Brak


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij